En kvinne arbeidet ved en anestesiavdeling ved et sykehus. Hun hadde søkt barnehageplass ved sykehusets barnehage, og fått beskjed om at hun sto på venteliste. Etter en stund skal kvinnen ha fått beskjed om at hun kunne få en barnehageplass som egentlig var tiltenkt en kollega. Denne kollegaen ønsket å si fra seg plassen og kvinnen skal ha stått som nummer to etter denne kollegaen på avdelingens liste. Dagen etter fikk kvinnen kontrabeskjed om at hun likevel ikke fikk plassen. Hun var da gravid og mente graviditeten var årsaken.

Arbeidsgiver tilbakeviste kvinnens fremstilling av saken. Det var riktig at kvinnen var nummer to på avdelingens liste, men hun var noe lenger ned på listen som var utarbeidet for sykehuset som helhet. Dette hadde sammenheng med at sykehuset på den tiden hadde størst behov for en annen spesialkompetanse enn den kvinnen hadde. Sykehuset opplyste også at vedkommende som hadde forespeilet kvinnen en barnehageplass, ikke hadde noen myndighet til å tildele dette.

Likestillingsombudet viste til at det var vanskelig for ombudet å ta stilling til saken, når påstand sto mot påstand. Ombudet la likevel til grunn at vedkommende som hadde forespeilet kvinnen en barnehageplass, ikke hadde myndighet til dette. Ombudet kunne ikke se noe som tydet på at de beslutningsansvarlige hadde forskjellsbehandlet kvinnen fordi hun var gravid, men at sykehuset derimot faktisk hadde fulgt de prioriteringslister som ble utarbeidet av sykehuset som helhet. At kvinnen ikke gikk foran andre prioriterte søkere, kunne ikke sies å være en ulovlig forskjellsbehandling av kvinnen. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at sykehuset ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/508
Emne: barnehageplass, graviditet
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0