En mann henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et borettslag. Vedkommende satt i styret i borettslaget, og ønsket å vite om det fantes regler for kjønnsrepresentasjon i et slikt styre.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven i § 21 har regler om kjønnsrepresentasjon i styrer, råd, utvalg med mer. Likestillingsloven gjelder imidlertid kun når et offentlig organ oppnevner styrer osv. Med offentlig organ menes i denne sammenheng alle statlige, kommunale og fylkeskommunale administrative organer. Spørsmålet om valg av styre til boligselskap, må derfor avgjøres etter spesiallovgivningen, og det kommer her an på hvordan boligselskapet er organisert.

For borettslag vil det være lov om borettslag som gjelder. I denne loven finnes det ingen bestemmelser om kjønnssammensetningen i styret. Det vil derfor være opp til det enkelte borettslag om man vil legge vekt på likestillingshensyn ved sammensetningen av styret. Ombudet uttalte at det var veldig positivt at man er oppmerksom på og opptatt av kjønnssammensetning i styret, og viste til at regler om kjønnsrepresentasjon gjerne kan inntas i boligselskapets vedtekter.

Saksnummer: 2005/086
Emne: kvotering, styrer, boligselskaper, borettslag
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.0