Et fagforbund klaget til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde delt en kantinestyrerstilling med en mannlig kollega en periode. Kommunen som eide kantinen ønsket så å utvide kantinestyrerstillingen til en 100 % stilling for en person, og den mannlige kollegaen bli ansatt i stillingen. Dette fordi kvinnen var 50 % ufør. Mannen fikk også høyere lønn som følge av dette. Kvinnen mente det var urettferdig at han fikk høyere lønn, og begrunnet dette med at det ikke ble stilt andre krav til den mannlige kollegaen enn det som hadde vært hennes arbeidsoppgaver og ansvarsområder i en årrekke.

Likestillingsombudet la til grunn at kvinnen og mannen hadde samme arbeidsoppgaver, samme ansvar og samme krav til utdanning i perioden frem til utvidelsen av kantinebestyrerstillingen. Etter dette jobbet mannen i en 100 % stilling, og var organisatorisk overordnet kvinnen og øverste ansvarlige for kantinen.

Ombudet påpekte at det er et alminnelig og akseptabelt prinsipp at ledere lønnes høyere enn underordnede og lederansvar er i seg selv et moment som tilsier at arbeidet ikke har lik verdi etter likestillingsloven § 5. Lønnsforskjellen var ikke i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/241
Emne: lønn, kantine
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0