En jente søkte om lærlingeplass som flytekniker i en bedrift. Hun ble innkalt til intervju, men fikk ikke stillingen. Jenta mente bedriften under intervjuet hadde fokusert negativt på at hun var kvinne, og mente at det i utvelgelsesprosessen hadde blitt lagt vekt på kjønn. Hun ønsket derfor Likestillingsombudets vurdering av saken.

Bedriften tilbakeviste at kjønn var blitt vektlagt i ansettelsesprosessen. Det var bare tre jenter blant søkerne til lærlingeplassene og alle tre ble innkalt til intervju. For klagers vedkommende var det helsemessige årsaker til at hun ikke fikk lærlingeplass. Bedriften opplyste at det i tillegg var minst fire gutter som også fikk avslag på samme grunnlag, og at disse ellers var like godt kvalifisert som klager.

Likestillingsombudet tok ikke stilling til om det var urimelig eller usakelig å vektlegge jentas helsetilstand ved rekrutteringen, men om kjønn var en faktor i vurderingen. Ombudet hadde imidlertid ingen holdepunkter for å tro at jentas helsetilstand hadde blitt vektlagt i større grad enn guttenes helsetilstand. Det var i alt 57 søkere til lærlingeplassene, og det var derfor heller ikke påfallende at det var tre gutter som ble valgt når kun tre av søkerne var jenter.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at det ikke var i strid med likestillingsloven at jenta ikke ble tilbudt lærlingeplass.

Saksnummer: 2004/313
Emne: lærling, forbigåelse, flytekniker
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 6.0,  § 3.0