Likestillingsombudet ble gjort oppmerksom på en stillingsannonse fra et vikarbyrå, hvor det ble søkt etter en person til "Sommer/deltidsarbeid, Handyman". I stillingsannonsen sto det at man søkte etter en "..ambisiøs gutt..". Arbeidsoppgavene dreide seg blant annet om lettere vaktmesterarbeid, verksted og sjåførtjeneste.

Likestillingsombudet henvendte seg til vikarbyrået og viste til at likestillingsloven § 4 første ledd krever at stillinger skal utlyses for begge kjønn. Dette gjelder med mindre man har en åpenbar grunn til å lyse ut stillingen bare for menn eller kvinner. Lovens vilkår tolkes strengt. Kravet til åpenbar grunn forstås slik at det må foreligge en saklig og akseptabel grunn knyttet til stillingens innhold.

Videre påpekte ombudet at kjønnsnøytrale annonser vil virke som en oppfordring til både kvinner og menn om å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn eller tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er på den måten en grunnleggende forutsetning i arbeidet for et mer likestilt og dermed et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Ut fra annonseteksten kunne ikke ombudet se at det var noen åpenbar grunn til å utelukke kvinner/jenter fra å søke stillingen. Annonsen var derfor utformet i strid med likestillingsloven.

I tilbakemelding til ombudet bekreftet vikarbyrået at man tok ombudets avgjørelse til etterretning og man ville påse at stillingsannonsene i fremtiden ble utformet i samsvar med likestillingsloven.

Saksnummer: 2005/164
Emne: stillingsannonse, gutt, sommerjobb
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1