En kvinne klaget til Likestillingsombudet, fordi et ressurssenter arrangerte traktorkurs for kvinner som ikke hadde noen stor praktisk erfaring med bruk av traktor. Kvinnen ønsket traktorkurs for begge kjønn.

Ressurssenteret opplyste at de gjennom årene hadde hatt traktorkurs som var åpne for alle, men at de hadde fått forespørsler om å arrangere kurs spesielt for kvinner. Det ble begrunnet med at det for kvinner kan føles beklemmende å skulle delta sammen med menn som hoverer med teknisk, mannsdominert kunnskap, samt at dette er et område der menn har dominert til alle tider. Ressurssenteret ønsket å stimulere til at flere kvinner tar aktivt del i gårdsdrift, og viste til at de også hadde traktorkurs som var åpne for alle.

Likestillingsombudet uttalte at det i utgangspunktet ville være i strid med loven om å arrangere traktorkurs kun for kvinner. Spørsmålet ble derfor om egne traktorkurs for kvinner allikevel er tillatt fordi de bidrar til å fremme likestilling i tråd med lovens § 3a. Hvor strenge krav man stiller til likestillingseffekten må variere med hvor mye tiltaket rammer det kjønnet som forfordeles. I dette tilfellet tilbød ressurssenteret traktorkurs som også var åpne for menn, og ombudet antok at dette var helt likeverdige kurs. Menn ble altså ikke rammet i noen særlig grad av forskjellsbehandlingen, og man kunne dermed ikke stille så strenge krav i vurderingen av hvor egnet tiltaket er til å fremme likestilling.

Ombudet mente det var en viktig likestillingsutfordring å få flere kvinner til å delta aktivt i landbruket, og konkluderte med at egne traktorkurs for kvinner var egnet til å fremme likestilling.

Saksnummer: 2005/047
Emne: kurs, traktor, jenter, likestillingsfremmende
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.a