ldersdiskriminerende stillingsannonse

Saken gjelder diskriminering etter arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd jf. § 13-2, herunder aldersdiskriminering. A og B søkte på stilling som brannkonstabel/aspirant i Bergen brannvesen. I utlysningsteksten ble det stilt blant annet følgende krav til kvalifikasjoner:

«Den ideelle søker er under 30 år (35 år for søkere med maritim bakgrunn)»

Begge søknadene ble imidlertid avvist med den begrunnelse at de var over 30 år. A fikk fullmakt til å klage på vegne av B.

Ombudet mottok klage fra en annen søker som var over 30 år, og som også hadde fått avslag etter samme stillingsannonse. For å sikre at den diskriminerende handlingen opphørte, avga ombudet et hastevedtak 03. mars 2014 i sak 14/258:

«Bergen brannvesen pålegges å stanse tilsettingsprosessen og utlyse stillingen på nytt, uten en konkret øvre aldersgrense for søkere».

Likestilling og diskrimineringsombudet kom også i herværende sak frem til at Bergen brannvesen hadde brutt arbeidsmiljøloven § 13-1 jf. § 13-2. Både i henhold til at A og B fikk avvist sin søknad som brannkonstabel/aspirant, og at stillingsannonsen i seg selv er i strid med arbeidsmiljøloven forbud mot ulovlig forskjellsbehandling på grunn av alder, i forbindelse med ansettelse.

  • Saksnummer: 14/287
  • Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven av 2005 § 13-1 første ledd jf. § 13-2
  • Dato for uttalelse: 03.03.2014

 

Sakens bakgrunn

Den 18. januar 2014 utlyste Bergen kommune ledige stillinger som brannkonstabler/ aspiranter ved Bergen brannvesen. Stillingen var utlyst på nettstedet finn.no, med finnkode 46152737. I utlysningsteksten stilles det blant annet følgende krav til kvalifikasjoner:

 «Den ideelle søker er under 30 år (35 år for søkere med maritim bakgrunn)».

A og B søkte på stillingen, begge søknadene ble avslått under henvisning til at det fremgår av søknadspapirene at de er over 3o år. A har fått fullmakt til å klage på vegne av B.

Ombudet mottok først en klage fra en annen søker som var over 30 år og som også hadde fått avslag. Bergen kommune ved Bergen brannvesen ble anmodet av ombudet å redegjøre for saken. Brannvesenet mener å ha saklig grunn til å sette den ideelle alder til under 30 år for søkere til stillingen da flere ansatte er over 50 år og de ønsker en balansert alderssammensetning.

Ombudet vurderte Bergen brannvesen sin redegjørelse og mener at virksomheten fremdeles handler i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Da ansettelsesprosessen allerede er godt i gang og intervjuer har blitt gjennomført, antok ombudet at det ville medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas vedtak. For å sikre at diskrimineringen opphører avga ombudet følgende hastevedtak 03. mars 2014 i sak 14/258:

«Bergen brannvesen pålegges å stanse tilsettingsprosessen og utlyse stillingen på nytt, uten en konkret øvre aldersgrense for søkere.»

Partenes syn på saken

A og B:

A og B er begge over 30 år, til tross for det valgte de likevel å søke på stillingen. A anfører at Bergen brannvesen avslo deres søknader på grunn av alder, og de ble bedt om se bort fra innkalling til testing/intervju som var sendt ut ved en feil.

Bergen kommune:

Bergen kommune ved Bergen brannvesen har redegjort for saken. Bergen brannvesen sine oppgaver er å beskytte og redde liv, miljø og eiendom. Avdelingens oppgaver er innsats under brann, samt redningstjenester, restverdigredning og annen assistanse. Beredskapspersonellet er inndelt i fire brigader hvor alle mannskaper og en rekke ledere må tilfredsstille kravene til røykdykking.

Brannvesenet gjennomførte i forbindelse med vedtatte Plan for strategisk kompetansestyring 2013-2016 en kartlegging av alderssammensetning, forventet avgang og kompetansegap i denne perioden. Kartleggingen viste at:

  • 9 ansatte under 30 år
  • 36 ansatte mellom 30-39 år
  • 75 ansatte mellom 40-49 år
  • 60 ansatte mellom 50-56 år
  • 25 ansatte over 57 år.

Brannvesenet mener at dette er en stor skjevfordeling i alderssammensetningen i beredskapsstyrken. Videre viser undersøkelsen at det i 2014 er en forventet avgang på 58 av 184 operative brannmenn noe som medfører et vesentlig kompetansegap. Et aldrende brannkorps representerer også økt risiko for tap av røykdykkerkapasitet i beredskapsstyrken. Derfor mener Bergen brannvesen at anvendelse av en bestemt aldersgrense for å sikre en avbalansert aldersstruktur innenfor operativ avdeling er saklig, hensiktsmessig og nødvendig.

Som arbeidsgiver er det viktig å foreta ansettelser som sikrer lengst mulig aktiv tjenestetid som røykdykker, særlig da erfaring viser at det er krevende å være røykdykker etter fylte 50 år. Videre er brannvesenet enig i at fysikk ikke nødvendigvis henger sammen med alder, derfor må alle kandidater gjennomgå og bestå en omfattende fysisk test.

Aspirantopptaket berører 336 søkere, hvorav 70 kandidater er innkalt i 4 puljer til 3 dagers omfattende testing/ intervju. Siste pulje innkalles 10–12. mars 2014.

Brannvesenet mener derfor at de har saklig grunn til å sette den ideelle alder for søkere til under 30 år, jf Arbeidsmiljøloven § 13-3 første ledd.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med arbeidsmiljøloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 5.

Ombudet håndhever arbeidsmiljølovens regler om diskriminering. Det følger av § 13-1 første ledd at det er forbudt å diskriminere på grunn av alder. Dette gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, også ved utlysning av stilling, jf. § 13-2 første ledd bokstav a. Arbeidsmiljøloven § 13-3 første ledd gjør unntak for forskjellsbehandling som har et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke arbeidsgiver sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. arbeidsmiljøloven § 13-8.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

I utlysningsteksten står det: «Den ideelle søker er under 30 år (35 år for søkere med maritim bakgrunn)». Dette er i seg selv i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot ulovlig forskjellsbehandling på grunn av alder i forbindelse med ansettelser.

Det fremgår av sakens dokumenter at et absolutt øvre alderskrav på 30 år legges til grunn for valg av kandidater til stillingen. På denne bakgrunn finner ombudet det klart at alder har blitt vektlagt til søkernes ugunst ved ansettelse. Bevisbyrden går følgelig over på arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. arbeidsmiljøloven § 13-8. Herunder at alderskravet for å søke på stillingene likevel ikke innebærer aldersdiskriminering.

Virksomheten har redegjort for at et konkret alderskrav for nyansettelser er saklig, nødvendig og hensiktsmessig for å få en balansert alderssammensetning ved brannvesenet. Brannvesenet viser til statistikk og tall fra en undersøkelse som viser at det er en skjev aldersfordeling i etaten. Hvor nærmere halvparten av de ansatte (85 av 205) er 50 år eller eldre, i tillegg vil nesten 1/3 av de ansatte gå av i 2014. Dette vil medføre et stort kompetansetap og et aldrende brannkorps vil kunne medføre økt risiko for tap av operative røykdykkere.

I sitt hastevedtak av 03. mars 2014 i sak 14/258 har ombudet foretatt en nærmere vurdering av redegjørelsen fra Bergen brannvesen. Ombudet kom i likhet med Likestillings- og diskrimineringsnemndas tidligere praksis, i sak 8/2008 om klage på et øvre alderskrav i utlysningsteksten, til at:

«Et slikt generelt ønske om en annen alderssammensetning kan uansett ikke begrunne unntak fra aldersdiskrimineringsforbudet ut fra situasjonen i denne saken.»

Ombudet kommer på bakgrunn av dette, til at det heller ikke i herværende sak er nødvendig eller forholdsmessig å legge vekt på denne aldersforskjellen i en søknadsprosess.

Konklusjon

Bergen kommune ved Bergen brannvesen handlet i strid med arbeidsmiljølovens § 13-1 første ledd overfor A og B i forbindelse med ansettelse av brannkonstabel/aspirant.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om tilbakemelding på om virksomheten ønsker å rette seg etter ombudets uttalelse, og oppfordrer partene til å komme til en minnelig ordning.