15/2360 Ungdomsskole diskriminerte ikke på grunn av kjønn eller alder

Ungdomsskole handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og/eller alder overfor klager da funksjonene trinnleder og ressurslærer i regning ble fordelt.

 

Sak påklaget til nemnda. Nemnda opprettholdt ombudets uttalelse. Saksnummer: 36/2016.

 

Du mener at du har blitt forbigått på grunn av kjønn og/eller alder ved fordeling av funksjonene trinnleder og ressurslærer ved X ungdomsskole.

Ombudet finner ikke at det er grunn til å tro at X ungdomsskole har lagt negativ vekt på Bs kjønn eller alder da skolen fordelte funksjonene trinnleder og ressurslærer.

  • Saksnummer: 15/2360
  • Lovgrunnlag: Likestillingsloven og arbeidsmiljøloven
  • Dato for uttalelse: 31. mai 2016
  • Saksnummer i nemnda: 36/2016
  • Dato for nemndas uttalelse: 9. juni 2017

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom til samme resultat som ombudet.

 

Sakens bakgrunn

X ungdomsskole tildelte i november 2014 funksjonen trinnleder til en mannlig lærer på rundt 30 år. B informerte ledelsen om at også hun ønsket funksjonen, men hun fikk den ikke. Funksjonen ble lyst ut på ny skoleåret 2015/16. B søkte uten å få funksjonen. Funksjonen forble hos han som hadde hatt den siden 2014. Trinnlederfunksjonen gir et funksjonstillegg på kr 15000,- per år.

Funksjonen som ressurslærer ble innført på alle skolene i Y fra og med skoleåret 2014/15. B ønsket å få funksjonen som ressurslærer i regning fra høsten 2015, men funksjonen forble hos en mannlig vikar som hadde hatt den siden våren 2014.

Partenes syn på saken

B:

B mener at hun ved X ungdomsskole har blitt forbigått på grunn av kjønn og/eller alder ved flere anledninger.

Trinnleder

Høsten 2014 ble funksjonen trinnleder ledig, og B informerte rektor om at hun ønsket funksjonen. B oppfattet det slik at ledelsen allerede hadde avgjort hvem som skulle få funksjonen uten at ansatte fikk melde sin interesse. Vedkommende som fikk funksjonen var en 30 år gammel mann, heretter omtalt som A. B mener at hun er vesentlig bedre kvalifisert til å få funksjonen trinnleder enn A.

B søkte på ny da funksjonen ble lyst ut før skoleåret 2015/16. B mener at hun på bakgrunn av sine kvalifikasjoner og ferdigheter passer godt til stillingen. Ledelsen valgte imidlertid å gi funksjonen til A. A går i 60 % stilling ved siden av studier. B jobber selv i 100 % stilling. Ettersom B mener at hun, ut ifra objektive kriter som kunnskaper, kvalifikasjoner og ferdigheter, utvilsomt var best kvalifisert, ønsker B at ombudet skal vurdere om kjønn og/eller alder har hatt betydning for ledelsens valg.

B kan ikke erindre at hennes evner til å opptre eller kommunisere med folk har vært tema mellom henne og rektor skoleåret 2014/15. B stiller seg undrende til at hun kan inneha en stilling som lærer og kontaktlærer dersom hun ikke har tilstrekkelig gode kommunikasjonsegenskaper. Hun har også hatt stillinger i det offentlige og privat i 35 år, der de viktigste redskapene har vært muntlig og skriftlig kommunikasjon. I tillegg ble hun nylig gjenvalgt som plasstillitsvalgt av sine kollegaer. Dette er forhold B mener taler for at hun ikke er vanskelig å kommunisere med.

For øvrig mener B at det er irrelevant hvilket kjønn og alder de andre trinnlederne har, da det på de to trinnene bare var en søker til hvert trinn.

Ressurslærer

Etter at hun ikke fikk funksjonen som trinnleder, ba B om å få bli ressurslærer i regning kombinert med undervisning i matematikk. B mener at hun har de nødvendige kvalifikasjoner, herunder 60 studiepoeng i matematikk, og hun hadde også under medarbeidersamtaler betegnet stillingen som drømmejobben. Jobben ble imidlertid gitt til en mannlig vikar, som ifølge B ikke har like gode kvalifikasjoner som henne. B påpeker også at hun, i motsetning til han som fikk funksjonen, er fast ansatt.

X ungdomsskole:

X ungdomsskole avviser påstanden om at skolen har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og alder. Skolen benekter at kjønn eller alder ble vektlagt i vurderingene.

Trinnleder

Skolen opplyser at trinnlederne fungerer som bindeledd mellom personalet på trinnet og lederteamet, og deltar i månedlige utviklingsmøter med skoleledelsen. Trinnlederne ivaretar blant annet dialog og samarbeid med foresatte. Skolen påpeker at det derfor er viktig å ha evne til god og hensiktsmessig kommunikasjon. Trinnlederne skal også fremme et godt og positivt samarbeid med lærerne på trinnet.

Skolen opplyser at han som fikk trinnlederfunksjonen har siden ansettelsen i 2011 hatt en jevn og positiv utvikling i lærerrollen, og vist gode kommunikasjonsferdigheter, samt evne til å bygge gode relasjoner til lærerne rundt seg. Det som skiller ham fra B er de personlige egenskapene. B har, ifølge skolen, ikke like god evne til å opptre eller kommunisere på en hensiktsmessig måte, spesielt overfor kollegaer. Skolen viser her til en rekke eksempler/tilfeller på Bs framferd/kommunikasjon med kollegaer og ledelse som, ifølge skolen, har vært uakseptabel eller lite hensiktsmessig.

Skolen opplyser for øvrig at det var fire lærere som ønsket å være trinnledere skoleåret 2015/16, og funksjonen ble blant annet tildelt en kvinnelig lærer på rundt 60 år.

Ressurslærer

Han som er ressurslærer i regning fikk denne funksjonen tildelt i 2014. Skolen opplyser at B fikk tilbud om funksjonen, men da takket nei. B sendte så en skriftlig henvendelse i juni 2015, hvor hun ba om å få funksjonen som ressurslærer i regning fra høsten 2015. Skolen anså det imidlertid ikke hensiktsmessig å bytte ut han som hadde hatt funksjonen siden oppstart, og som hadde gjort en god jobb, i tråd med funksjonsbeskrivelse og avtalte oppgaver. Skolen bemerker at han som har funksjonen har 70 studiepoeng i matematikk, 20 studiepoeng i naturfag, i tillegg til 420 studiepoeng (mastergrad) i musikk. Han har også deltatt i et kompetanseprogram i regning med andre lærere i Y.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med likestillingsloven og/eller arbeidsmiljøloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1 og 5.

Likestillingsloven

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, jf. § 5 første ledd første punktum. Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7. Diskrimineringsforbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, jf. § 17.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6.

Forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av blant annet alder, jf. arbeidsmiljøloven § 13-1 (1). Bestemmelsene gjelder alle sider av arbeidsforholdet.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder, jf. arbeidsmiljøloven § 13-3 (2).

Bevisregler

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. likestillingsloven § 27 og arbeidsmiljøloven § 13-8.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om X ungdomsskole handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og/eller alder overfor B ved tildeling av funksjonene trinnleder og ressurslærer i regning.

Ombudet slår fast at det å ikke få tildelt funksjonene trinnleder og/eller ressurslærer er å bli «behandlet dårligere» i lovens forstand.

Ombudet går deretter over til å vurdere om det er grunn til å tro at alder eller kjønn har hatt betydning for hvorvidt B ikke fikk funksjonene. En påstand fra B, eller den omstendighet at hun var 57 år ved tildeling av funksjonene, er i seg selv ikke nok til at bevisbyrden går over på X ungdomsskole. Klageren har i utgangspunktet bevisføringsrisikoen, jf. mindretallets uttalelse i Likestillings- og diskrimineringsnemndas sak 26/2006, som en samlet nemnd senere har sluttet seg til. Dette betyr at B må kunne vise til omstendigheter som gir grunn til å tro at hennes alder og/eller kjønn ble vektlagt negativt ved tildelingene. Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at alder og/eller kjønn har hatt betydning for at B ikke ble tildelt funksjonene, går bevisbyrden over på X ungdomsskole. Skolen må da sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

Trinnleder

B mener at hun, ut i fra objektive kriterier som kunnskaper, kvalifikasjoner og ferdigheter, er bedre kvalifisert til funksjonen trinnleder enn han som fikk funksjonen. B viser også til at han som fikk funksjonen kun går i 60 % stilling, mens hun hun selv er i 100 % stilling. Skolen har på sin side ikke bestridt at B har de formelle kvalifikasjoner som funksjonen krever. Skolen opplyser imidlertid at det var kandidatetens personlige egenskaper som var avgjørende.

Skolen påpeker at det i funksjonen er viktig å ha evne til god og hensiktsmessig kommunikasjon. Dette da trinnleder skal fremme et godt og positivt samarbeid med lærerne på trinnet, fungere som bindeledd mellom personalet på trinnet og lederteamet, samt ivareta dialog og samarbeid med foresatte. Skolen opplyser at han som fikk trinnleder funksjonen har vist gode kommunikasjonsferdigheter, samt evne til å bygge gode relasjoner til lærerne rundt seg. B har, ifølge skolen, ikke like god evne til å opptre eller kommunisere på en hensiktsmessig måte, spesielt overfor kollegaer. Ombudet har merket seg at B stiller seg undrende til skolens påstand. Skolen har imidlertid vist til en rekke eksempler/tilfeller på Bs framferd/kommunikasjon med kollegaer og ledelse som, ifølge skolen, har vært uakseptabel eller lite hensiktsmessig.

Det er for øvrig arbeidsgiver som er nærmest til å vurdere søkernes personlige egenskaper, og om de tilfredsstiller behovene. Ombudet skal være tilbakeholden med å overprøve arbeidsgivers vurderinger, med mindre de fremstår som vilkårlige og usaklige. I denne saken har skolen vist til en rekke hendelser/episoder som skolen mener viser at B ikke evner å kommunisere på en hensiktsmessig måte. Ombudet mener at skolen har sannsynliggjort at det var andre forhold enn Bs kjønn eller alder som var avgjørende for kommunens beslutninger om hvem som skulle innstilles. Ombudet kan heller ikke se at det foreligger andre opplysninger eller holdepunkter i saken som tyder på at kjønn eller alder har hatt betydning for tildelingen av funksjonen trinnleder. Selv om det ikke har avgjørende betydning, er det også et moment at en kvinnelig lærer på 60 år, det vil si av samme kjønn, og med høyere alder enn B, fikk trinnlederfunksjon skoleåret 2015- 2016.

Ressurslærer

B sendte i juni 2015 skriftlig henvendelse til ledelsen med ønske om å bli ressurslærer i regning. B mener at hun er bedre kvalifisert til funksjonen enn den mannlige vikaren som fikk den tildelt. B viser blant annet til at hun har de påkrevde 60 studiepoeng i matte, pluss noe mer i forbindelse med hennes første høyskoleutdanning. Hun bemerker også at han som fikk funksjonen er vikar, mens hun selv er fast ansatt.

Skolen har imidlertid opplyst at B fikk tilbud om funksjonen da denne ble tildelt i 2014, men at hun da takket nei. Skolen anså det ikke hensiktsmessig å bytte ut han som hadde hatt funksjonen siden oppstart, og som hadde gjort en god jobb, i tråd med funksjonsbeskrivelse og avtalte oppgaver. Skolen bemerker for øvrig at han som har funksjonen har 70 studiepoeng i matematikk, samt har deltatt i et kompetanseprogram i regning med andre lærere i Y. Skolen bemerker at årsaken til at han er tilsatt i vikariat er vilkårene om å ha fullført PPU for å få fast ansettelse. Vedkommende har påbegynt PPU og det vil være aktuelt å tilsette ham fast når vilkårene er til stede.

Ombudet finner at skolens begrunnelse for hvorfor B ikke fikk funksjonen i 2015 er saklig. Ombudet finner ikke at det er opplysninger eller holdepunkter som gir grunn til å tro at kjønn eller alder ble vektlagt ved tildeling av funksjonen ressurslærer.

Ombudet er etter dette kommet til at det ikke er grunn til å tro at X ungdomsskole har lagt negativ vekt på Bs kjønn eller alder da skolen fordelte funksjonene trinnleder og ressurslærer.

Konklusjon

X ungdomsskole handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og/eller alder overfor B da funksjonene trinnleder og ressurslærer i regning ble fordelt.