AVVISNING AV SAK DISKRIMINERING I RETTSAPPARATET

Klager mente at hun var blitt diskriminert på grunn av etnisitet ved at hun i rettssak ikke ble trodd på og tapte saken. Ombudet avviste saken g viste til at alle typer klager mot dommere behandles av Tilsynsutvalget for dommere, jf. domstolloven kapittel 12.

Klager påklaget saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda som kom til samme resultat som ombudet.

  • Saksnummer: 11/125
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd
  • Dato for avvisningen: 19. januar 2011
  • Nemndas saksnummer: 14/2011
  • Dato for nemndas uttalelse: 26.oktober 2011

 

Avvisning av klagesak

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 13. januar 2011 fra A.

A og hennes ektemann ble i dom av 6. september 2010 dømt for blant annet bedrageri mot Statens Lånekasse for utdanning. I klagen til ombudet mener hun at hun er diskriminert fordi hun ikke ble trodd på at hun forfalsket dokumentene i saken uten mannens medvirkning.

Rettslig grunnlag for avvisning

Ombudet skal avvise en sak dersom saken er avgjort av en domstol eller brakt inn for en domstol til avgjørelse. Ombudet skal også avvise en sak dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Lovene ombudet håndhever, for eksempel diskrimineringsloven, gjelder for rettsapparatet. Både som tjenesteytende og som dømmende organ vil domstolene være underlagt lovens diskrimineringsforbud. Eventuelle påstander om diskriminering innenfor den dømmende del av virksomheten skal imidlertid ikke behandles av Likestillings( og diskrimineringsombudet. Det vil ikke være aktuelt å anvende andre sanksjoner mot slik diskriminering enn det som følger av ordinære prosessuelle regler. Det vil si at den som mener seg utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. gjennom avgjørelser domstolene treffer i kraft av sin dømmende myndighet, må benytte seg av ordinære rettsmidler som kjæremål og anke for å få avgjørelsen overprøvd. Heller ikke påstander om at en dommer har opptrådt diskriminerende under utøving av sin stilling som dommer ellers, skal behandles av Likestillings( og diskrimineringsombudet. Alle typer klager mot dommere behandles av Tilsynsutvalget for dommere, jf. domstolloven kapittel 12.

Konklusjon

Saken avvises.

Klageadgang

Likestillings( og diskrimineringsombudets avvisning kan påklages til Likestillings( og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra du har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.