Virksomhet handler ikke i strid med plikten til å sikre universell utforming

Saken gjelder spørsmål om de to reservefergene som benyttes på fergesambandet Hasvik-Øksfjord er universelt utformet.

Virksomhet handler ikke i strid med plikten til å sikre universell utforming

Saken gjelder spørsmål om de to reservefergene som benyttes på fergesambandet Hasvik-Øksfjord er universelt utformet.

Etter at ombudet tok saken til behandling, så har Boreal Transport Nord AS utbedret de påklagede forhold. Ombudet har derfor kommet frem til følgende:

Boreal Transport Nord AS handler ikke i strid med kravene til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13

  • Saksnummer: 16/2294
  • Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 24. mai 2017

Beskrivelse av saken

Saken gjelder spørsmål om reservefergene som benyttes på strekningen Hasvik-Øksfjord er universelt utformet, se diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

Partenes syn på saken

Hasvik kommune:

Hasvik kommune anfører at reservefergene som benyttes på ovenfor nevnte strekning ikke er universelt utformet. Kommunen påpeker at fergene «MS Hasfjord» og «MF Haarek» ikke har trinnfri adkomst til salong og toalett. Personer med rullestol har heller ikke mulighet til å forlate bildekket på en forsvarlig måte under overfarten som tar 1,5 time.

Boreal Transport Nord AS:

Boreal Transport Nord AS (heretter Boreal) har ikke benektet de påklagede forhold. Selskapet erkjenner at ved oppstart av fergekontrakten, så var ikke nye fergekaier ferdigstilte. Dette resulterte i at det måtte benyttes to ferger som ikke var universelt utformet.

Boreal påpeker imidlertid at forholdene nå er utbedret. Det er sikret barrierefri tilkomst til passasjersalong, samt toalett tilpasset funksjonshemmede med tilkomst fra samme salong. Det er skaffet prioriterte parkeringsplasser for personer med nedsatt bevegelighet i nærheten av inngang til passasjerfasiliteter.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om forholdet som klageren har bedt ombudet vurdere er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Plikt til universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd. Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. dtl § 13 tredje ledd første punktum.

Bevisregler

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Boreal Transport Nord AS (heretter Boreal) er en virksomhet som er rettet mot allmennheten, og har dermed plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten må i utgangspunktet tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til, er om de påklagede forhold ved de to reservefergene som benyttes på strekningen Hasvik-Øksfjord tilfredsstiller kravet til universell utforming. Hasvik kommune har anført at fergene ikke har trinnfri adkomst til salong og toalett, samt at personer med rullestol ikke har mulighet til å forlate bildekket på en forsvarlig måte under reisen.

Boreal har erkjent forholdene, og at på klagetidspunktet så var tilgjengeligheten på de to reserve fergene ikke i tråd med kravene til universell utforming. Boreal har imidlertid opplyst at forholdene er blitt utbedret. Per april 2017 har Boreal sikret barrierefri adkomst til salong og toalett, samt prioriterte parkeringsplasser for personer med nedsatt bevegelighet i nærheten av inngang til passasjerfasiliteter.

På bakgrunn av disse utbedringene legger ombudet til grunn at reisende med rullestol er sikret tilgang til fergens fasiliteter og tjenestetilbud på lik linje med andre reisende. Ombudet konkluderer derfor med at de påklagede forhold er i tråd med kravene til universell utforming som følger av lovens § 13.

Konklusjon

Boreal Transport Nord AS handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.