16/752 datingsside handlet ikke i strid med kravet om universell utforming

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til at Mötesplatsen i Norden AB ikke handlet i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, forutsatt at den planlagte utbedringen av nettsiden gjennomføres innen 30. juni 2017.

A hevder at matchingtesten på datingnettsiden Møteplassen.no ikke er tilgjengelig ved bruk av skjermleser, og at nettsiden derfor ikke oppfyller kravene til universell utforming av IKT. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vurderte utformingen av nettsiden, og kom til at nettsiden ikke var tilgjengelig. Denne vurderingen ble oversendt til Møteplassen, som i sin tilbakemelding skriver at de vil forbedre nettsidene, og at testen skal være tilgjengelig for brukere med skjermleser innen 30. juni 2017. 

  • Saksnummer: 16/752
  • Lovgrunnlag: Diskriminering- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 19. desember 2016 

Sakens bakgrunn

A meldte seg i mars 2016 inn på datingnettstedet Møteplassen.no. A er blind og bruker skjermleser. Det meste av innholdet på nettsiden var tilgjengelig ved bruk av skjermleseren, men deler av matchingtesten lot seg ikke gjennomføre. Matchingtesten er sentral ved bruk av nettsiden, fordi resultatet brukes til å indikere hvor godt man passer sammen med andre brukere av tjenesten. A tok etter dette kontakt med Møteplassen, og fikk beskjed om at matchingtesten ikke er tilpasset blinde og svaksynte. Etter avtale med virksomheten avsluttet A sitt medlemskap hos Møteplassen.

Partenes syn på saken

A:

A mener Mötesplatsen i Norden AB bryter kravene til universell utforming av IKT når det ikke lar seg gjøre å gjennomføre matching-testen ved bruk av skjermleser. A forsøkte å ha dialog med virksomheten om en mulig tilrettelegging, men opplevde vilje hos kundeservice til å komme til en løsning på problemet.

Mötesplatsen i Norden AB:

Mötesplatsen i Norden AB driver Møteplassen.no. Virksomheten utvikler og drifter sine egne IKT-løsninger, og har begrensede ressurser til å rette opp mangler ved nettsiden på kort varsel. Virksomheten har en målsetting om å være universelt utformet, men i noen tilfeller lar det deg ikke gjøre å rette opp problemet så raskt som kunden ønsker. I slike tilfeller tilbakebetaler virksomheten kontingenten medlemmet har betalt, noe som også var tilfelle i A sak. Virksomheten planlegger å utbedre matchingtesten slik at den kan brukes med skjermleser innen 30. juni 2017.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd.

Hvilke krav det stilles til universell utforming av nettsiden, følger av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Forskriften gjelder for IKT-løsninger som er etablert etter 1. juli 2014, jf. forskriften § 11. Virksomheter som oppfyller kravene i forskriften, handler ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

IKT-løsninger eldre enn 1. juli 2014 er også pålagt krav om universell utforming så lenge universell utforming ikke utgjør en uforholdsmessig byrde, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13. For eldre IKT-løsninger vil ombudet bruke kravene i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger som retningsgivende.

Forskriften om universell utforming håndheves av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Ombudet har inngått en samarbeidsavtale om håndhevingen av plikten til universell utforming av IKT i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Avtalen innebærer at når ombudet mottar en henvendelse om universell utforming av IKT, kan saken sendes til direktoratet for vurdering. På bakgrunn av dokumentene i saken, gir direktoratet en IKT-faglig uttalelse. Det er ombudet som skal fatte avgjørelse om det foreligger brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Mötesplatsen i Norden AB er etablert i Sverige, og er i utgangspunktet ikke underlagt norsk regelverk. Nettsiden er imidlertid utformet med tanke på det norske publikummet, og rettet mot det norske markedet. Informasjon og annen tekst på nettsiden er på norsk. Ombudet mener derfor at diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om universell utforming gjelder for Mötesplatsen i Norden AB jf. diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 3 og forskrift om universell utforming av IKT § 2.

Mötesplatsen i Norden AB driver en virksomhet som er rettet mot offentligheten, og har derfor har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Dette innebærer at virksomheten har plikt til å tilrettelegge sine tjenester på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Ombudet har fått opplyst at IKT-løsning som benyttes på Møteplassen.no er fra 2003 til 2013. Nettsiden er derfor pålagt krav om universell utforming, så lenge universell utforming ikke utgjør en uforholdsmessig byrde, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 og forskrift om universell utforming av IKT § 11.

I tråd med samarbeidsavtalen med Difi har ombudet i denne saken innhentet direktoratets vurdering om tilgjengeligheten ved bruk av nettsiden Møteplassen.no. Difi gjennomførte testing av grunnleggende koding, tastaturnavigasjon og tidsbegrensninger. Testingen tok sikte på å avklare om det er mulig å gjennomføre matchingtesten med skjermleser. Det vil si om det er mulig å nå, bruke og få opplest innholdet.

Testen ble gjennomført 9. november 2016, og omfattet deler av startsiden etter innlogging, en informasjonsside om matchingtesten og selve matchingtesten. Direktoratet fant at matchingtesten i praksis er umulig å gjennomføre for brukere med Windows-P og skjermleseren NVDA, og at brukere med skjermleser derfor ikke har mulighet til å fullføre alle de fem delene av matchingtesten. Direktoratet konkluderer på denne bakgrunn med at matchingtesten kan ikke gjennomføres av brukere som trenger skjermleser, deriblant blinde og svaksynte, og at matchingtesten derfor ikke er tilgjengelig for flest mulig. Ombudet legger til grunn direktoratets vurdering, og konkluderer derfor med at nettsiden ikke er universelt uformet slik den er utformet i dag.

Møteplatsen har ikke anført at utbedring av nettsidene vil utgjøre en uforholdsmessig byrde for virksomheten. I brev av 12. desember 2016 beskriver virksomheten at de planlegger å forbedre matchingtesten, slik at den kan gjennomføres med skjermleser innen 30. juni 2017.

Etter ombudets praksis i saker der manglende tilgjengelighet skal rettes opp, konkluderes det ikke med brudd på loven, forutsatt at tilgjengeligheten faktisk blir utbedret innen en gitt frist. Ombudet konkluderer etter dette med at Mötesplatsen i Norden ikke bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, under forutsetning om at matchingtesten kan gjennomføres med skjermleser innen 30. juni 2017.

Konklusjon

Mötesplatsen i Norden AB handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13, forutsatt at den planlagte utbedringen av nettsiden gjennomføres innen 30. juni 2017.