Transportselskap brøt ikke plikten til universell utforming

Ombudet konkluderte med at Boreal Sjø AS ikke brøt plikten til universell utforming.

Norges Blindeforbund Finnmark klaget på mangel på inn- og utvendig annonsering over høyttaler på rutebåtene og fergene i Finnmark. Boreal Sjø AS la frem dokumentasjon på at forholdene var utbedret.

Ombudet merket seg at Norges Blindeforbund Finnmark meldte om enkelttilfeller der annonseringen over høyttaler ikke har fungert. Ombudet forventer at Boreal Sjø AS har rutiner for å sikre annonsering over høyttaler.

 

  • Saksnummer: 17/285
  • Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 7. juli 2017

 

Beskrivelse av saken

Saken gjelder utvending og innvending annonsering over høyttaler på kollektivtransport i Finnmark.

Boreal Transport Nord AS inngikk kontrakt med Finnmark fylkeskommune om driften av kollektivtransport i fylkeskommunen. I årsskiftet 2016/2017 ble Boreal Transport Nord AS avviklet og deres oppgaver videreført i selskapene Boreal Sjø AS og Boreal Buss AS. Foreliggende sak gjelder annonsering på rutebåtene og fergene i Finnmark. Det er opprettet en egen sak på klage på annonsering på bussene i Finnmark (sak 17/1412).

Partenes syn på saken

Norges Blindeforbund Finnmark

Norges Blindeforbund Finnmark (NBF) anfører at Boreal Sjø AS handler i strid med plikten til universell utforming på grunn av mangel på innvending og utvendig annonsering over høyttaler.

NBF viser til at plikten til universell utforming trådte i kraft allerede i 2009. Videre viser NBF til nemndas vedtak i sak mot Troms fylkeskommune der nemnda påla fylkeskommunen å sikre holdeplassannonsering (40/2014-1 og 40/2014- 2).

NBF hevder at det har vært ulike erfaringer med annonseringen etter at Boreal utbedret forholdene. Enkelte synes lyden er for lav, og noen ganger har ikke informasjonen blitt lest opp over høyttaler. Dette er noe NBF skal følge opp overfor Boreal.

Boreal Sjø AS

Boreal Sjø AS har vært i dialog med med Norges Blindeforbund Finnmark. Manglene ved annonseringen som er påpekt ble utbedret i april 2017.

Andre anmerkninger de fikk fra NBF omhandlet infrastruktur som er utenfor Boreal sitt område. De samarbeider likevel med kunder og oppdragsgivere for å finne gode løsninger på disse anmerkningene.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Boreal Sjø AS (heretter Boreal) er en virksomhet som utfører tjenester som er rettet mot allmennheten, og har dermed plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13.

Virksomheten må i utgangspunktet tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service. Nemnda har tidligere slått fast at det stilles krav til annonsering av informasjon over høyttaler på kollektivtransport i sak 40/2014-1.

Ombudet presiserer at vi ikke tar stilling til om kollektivtransporten i Finnmark som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til i denne saken, er om personer med nedsatt syn får tilgang til informasjon på kollektivtransporten til Boreal på sjøen i Finnmark.

Boreal har opplyst at forholdene ble utbedret i april 2017. Boreal opplyste at de har sikret utvending og innvending holdeplassannonsering på fergene og rutebåtene.

Ombudet har forelagt opplysningene for NBF. NBF hevder at det har vært ulike erfaringer med annonseringen. Enkelte synes lyden er for lav, og noen ganger har ikke informasjonen blitt lest opp over høyttaler. Ombudet forutsetter at Boreal har rutiner for å sikre at annonseringen foretas på alle ferger og rutebåter.

Ombudet legger til grunn at de påklagede forholdene er utbedret, selv om det i enkelttilfeller kan ha vært mangelfull annonsering.

Når Boreal derfor har utbedret manglene, konkluderer ombudet med at Boreal Sjø AS ikke bryter plikten til universell utforming.

Konklusjon

Boreal har ikke brutt plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.