Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke diskriminerende

Saken gjelder spørsmål om Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke diskriminerende

Saken gjelder spørsmål om Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Det ble anført at reisende med rullestol må bestille plass senest 48 timer før avreise. Nettbuss har imidlertid påpekt at det ikke er noe krav at reisende med rullestol bestiller reise på forhånd. Når det gjelder startholdeplassene på flyplassen og Trondheim S, så opplyser Nettbuss at dersom sjåfør ikke rekker å foreta nødvendig sikring på den aktuell avgangen, så vil buss med neste avgang iverksette de nødvendige tiltak. Dersom reisende med rullestol ønsker å reise fra en annen stasjon enn startholdeplassene, er ikke vedkommende garantert plass på den aktuelle avgangen eller neste. Nettbuss har opplyst at dette ikke handler om at det tar tid med forsvarlig sikring og innfesting, men om kapasitet. Dersom bussen er full, så kan ikke selskapet be andre reisende gå av bussen for å gjøre plass til rullestolen. Nettbuss opplyser at dersom det ikke er plass til rullestolen i den aktuelle bussen, så vil sjåfør gi beskjed til neste buss, samt sentralen, at reisende med rullestol venter. Dersom heller ikke den bussen har mulighet til å plukke opp passasjeren, vil sentralen kunne sende ut buss som har plass.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken. Ombudet mener at praksisen medfører at reisende med rullestol stilles dårligere i lovens forstand, men at Nettbuss har sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen er lovlig. Ombudet har derfor kommet frem til følgende

Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

  • Saksnummer: 17/375
  • Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5
  • Dato for uttalelse: 12. mai 2017

Beskrivelse av saken

Ombudet skal ta stilling til om Nettbuss har en diskriminerende praksis overfor reisende med rullestol.

I henhold til Nettbuss sitt regelverk må reisende med rullestol, for å være sikret plass, bestille plass senest 48 timer før avreise. Rullestolbrukere kan reise med Nettbuss uavhengig av om rullestolplass er bestilt, men risikerer da å måtte vente på neste buss, dersom bussjåføren ikke rekker å sørge for forsvarlig sikring og innfesting. Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) reagerer på at rullestolplassen i bussen også brukes til bagasje.

Partenes syn på saken

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF):

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) hevder at Nettbuss sin praksis er diskriminerende overfor rullestolbrukere.

NHF reagerer på at Nettbuss krever at rullestolbrukere må gi beskjed så tidlig som 48 timer før reise at de ønsker å bruke bussen. Det er ikke påkrevd eller naturlig for andre å bestille sete på flybuss. NHF mener det må være mulig for flybussen å være innredet på en slik måte at minst 1 rullestolbruker kan være med første ordinære avgang, såfremt midtrommet ikke er fullt av andre reisende (ikke bagasje).

Selv om bussene i utgangspunktet er universelt utformet, bruker selskapet plassen for reisende med rullestol til bagasje. Plassen er dermed opptatt, uavhengig av hvor mange passasjerer som er på bussen. Bussene er derfor i praksis ikke universelt utformet.

NHF mener det er diskriminerende å se en halvtom buss kjøre fra deg fordi midtrommet har for mye bagasje, spesielt dersom det er dårlig vær, og det er langt mer enn 10 minutter mellom avgangene. NHF etterlyser informasjon på Nettbuss sine hjemmesider om at rullestolbrukere får være med bussen selv om man ikke har fulgt bestillingsreglene. NHF mener også at tiden som brukes for ombordstigning og festing av rullestol ikke er problematisk. Hensikten med krav om universelt utformet kollektivmateriell er at alle skal kunne bruke bussen på en likestilt måte.

Nettbuss:

Nettbuss bekrefter at reisende i rullestol må bestille plass senest 48 timer før avreise for å være sikret plass på bussen. 48-timersregelen gjelder alle bussoperatører i hele landet. Nettbuss viser til regjeringens rundskriv N-4/2005, hvor det blant annet står at:

«Transportøren er ansvarlig for å oppfylle behovene til personer med redusert bevegelighet. Samtidig er personer med redusert bevegelighet ansvarlige for å opplyse transportøren om sine behov til rette vedkommende til rett tid. Dette innebærer at en passasjer med redusert bevegelighet må ta kontakt med transportøren i forkant av reisen for å være sikret plass og nødvendig bistand».

Nettbuss påpeker at de som er avhengig av rullestol har anledning til å reise med selskapet også uten å forhåndsbestille plass. Nettbuss tilstreber seg, sammen med sjåfører og billettvakter, å legge ekstra til rette, så raskt som mulig, selv om den enkelte ikke har bestilt plass.

Ruten fra og til flyplassen har korte stopp på de fleste holdeplasser, unntatt startholdeplassen og på Trondheim S. Bussjåføren har et ansvar for å være i rute overfor alle passasjerer, og det er vanskelig å rekke heisbruk og forskriftsmessig sikring når bussens avgangstid er om 2-3 minutter. Det er altså ikke noe krav om at reisende i rullestol sier ifra på forhånd, men det er til stor hjelp, av praktiske årsaker, da det tar tid med forsvarlig sikring og innfesting.

Dersom reisende med rullestol har påstiging ved en av startholdeplassene, så vil dette sjelden være en utfordring. Dersom sjåfør på den aktuelle avgangen ikke rekker å foreta nødvendig sikring, vil sjåfør sørge for at neste buss iverksetter de nødvendige tiltak. Den reisende er dermed garantert plass på neste avgang, som er om 7,5 – 10 minutter. Nettbuss sin erfaring er at de fleste rullestolbrukere viser forståelse for dette og benytter neste buss dersom det er nødvendig.

Dersom reisende med rullestol har påstigning på en annen holdeplass enn startholdeplassene, og det ikke er plass til rullestolen i den aktuelle bussen, så vil sjåfør gi beskjed til neste buss, samt sentralen, at reisende med rullestol venter. Dersom heller ikke den bussen har mulighet til å plukke opp passasjeren, vil sentralen kunne sende ut buss som har plass. Dette kan innebære noe venting, kanskje det dobbelte av tiden av hva det ville ta neste buss å ankomme. I praksis dukker imidlertid denne problemstillingen svært sjelden opp.

Nettbuss opplyser at bagasje helst skal stables i lasterommet, men det hender at folk har med ekstra mye bagasje, og at det ofte blir fullt. Derfor benyttes også midtgangen. Nettbuss påpeker at av og til er dette helt nødvendig, men primært benyttes bagasjerom under bussen.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om forholdet som klageren har bedt ombudet vurdere er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.) § 5 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ombudet skal ta stilling til om Nettbuss har en diskriminerende praksis overfor reisende med rullestol.

Er reisende med rullestol stilt dårligere?

For å kunne slå fast at diskriminering har skjedd, er det et grunnleggende vilkår at reisende med rullestol er blitt rammet negativt.

I henhold til Nettbuss sitt regelverk, så må reisende med rullestol forhåndsbestille plass senest 48 timer før avreise. Dersom dette er eneste mulighet til å få reise med Nettbuss, så vil denne kundegruppen unektelig være stilt dårligere sammenlignet med andre reisende.

Nettbuss har imidlertid påpekt at det ikke er noe krav at reisende med rullestol bestiller reise på forhånd. Reisende med rullestol har anledning til å reise med selskapet uten å forhåndsbestille plass, men forhåndsbestilling vil sikre den reisende en plass på den aktuelle avgangen. Nettbuss påpeker at det kan være vanskelig å rekke heisbruk og forskriftsmessig sikring innen bussens avgangstid. Ettersom det tar noe tid med forsvarlig sikring og innfesting, så er forhåndsbestilling av stor praktisk hjelp. Dette følger også av rundskriv N-4/2005.

Når det gjelder startholdeplassene på flyplassen og Trondheim S, så opplyser Nettbuss at dersom sjåfør ikke rekker å foreta nødvendig sikring på den aktuell avgangen, så vil buss med neste avgang iverksette de nødvendige tiltak. Reisende med rullestol må da i verste fall vente i 7,5 – 10 minutter.

Ombudet finner ikke at disse forholdene tilsier at reisende med rullestol er stilt dårligere i lovens forstand. Ombudet viser til forarbeidene (Ot. prp. nr. 44 (2007-2008) pkt. 9.6.3.3), hvor det fremgår at «(…) ikke enhver minste virkning i negativ retning vil være omfattet av vernet».

Ombudet har imidlertid merket seg at dersom reisende med rullestol venter på en annen holdeplass enn startholdeplassene, og den aktuelle bussen er full, så vil ikke Nettbuss ha samme mulighet til å garantere plass på neste avgang. Nettbuss har opplyst at bussjåfør gir beskjed til neste buss, samt sentralen, om at reisende ikke fikk plass i bussen. Dersom heller ikke neste buss har plass, vil sentralen kunne sende ut buss fra startholdeplassen som har plass. Dette innebærer at reisende vil kunne måtte vente i noe lengre tid.

Ombudet mener at reisende med rullestol i slike tilfeller stilles dårligere enn andre reisende i lovens forstand.

Spørsmålet blir dermed om forskjellsbehandlingen er lovlig. Det er Nettbuss som må sannsynliggjøre at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt, jf. dtl. § 30.

Er forskjellsbehandlingen lovlig?

Forskjellsbehandling som er forholdsmessig og nødvendig for å oppnå et saklig formål, er lovlig, se dtl. § 6. Alle vilkårene må være oppfylt.

Er forskjellsbehandlingen nødvendig for å oppnå et saklig formål?

Det er kun dersom reisende med rullestol ønsker å reise fra en annen stasjon enn startholdeplassene, at vedkommende ikke er garantert plass på den aktuelle avgangen eller neste. Nettbuss har opplyst at dette ikke handler om at det tar tid med forsvarlig sikring og innfesting, men om kapasitet. Bakgrunnen for at Nettbuss ikke kan garantere plass i disse tilfellene er av hensyn til de andre reisende. Dersom bussen er full, så kan ikke selskapet be andre reisende gå av bussen for å gjøre plass til rullestolen.

Når det gjelder bruk av midtgangen til bagasje, så opplyser Nettbuss at bagasje primært skal stables i lasterommet. Det hender imidlertid at lasterommet blir fullt, og da er det nødvendig å benytte midtgangen til bagasjeplass. Ombudet forutsetter at dersom bagasje er plassert i midtgangen, så er dette fordi alle andre bagasjerom er benyttet. Midtgangen bør være forbeholdt reisende med rullestol.

Ombudet mener at hensynet til andre passasjerer er et saklig formål. Ombudet kan ikke se hvordan dette hensynet kan ivaretas på annen måte enn å be reisende med rullestol vente på neste buss, eventuelt sende ut ny buss fra en av startholdeplassene.

Er forskjellsbehandlingen uforholdsmessig inngripende for reisende med rullestol?

Det er som nevnt ikke noe krav om at reisende med rullestol bestiller plass på forhånd, men dette vil sikre dem plass på den aktuelle avgangen.

Dersom reisende med rullestol har påstigning på en av startholdeplassene, så vil de være garantert plass på den neste avgangen, dersom sjåfør ikke rekker å iverksette de nødvendige tiltak. Reisende med rullestol må da i verste fall vente i 7,5 – 10 minutter.

Utfordringen gjelder som nevnt ved påstiging på de andre holdeplassene. Ombudet har forståelse for at det ikke er noen god opplevelse å ikke få plass på bussen fordi den ikke har plass til rullestol. Det å ikke vite om neste buss heller har plass, eventuelt at ny buss må sendes ut fra sentralen, hvilket innebærer noe mer venting, og potensielt i dårlig vær, er uheldig. Samtidig må det tas hensyn til andre passasjerer. Det vil ikke være rimelig å kreve at andre passasjerer, som har gått på bussen på tidligere stasjoner på ruten, skal gå av for å gjøre plass til rullestolen. I en slik situasjon må hensynet til de andre passasjerene veie tyngre. I denne avveiningen spiller det også inn at det finnes en mulighet for forhåndsbestilling for rullestolbrukere, selv om forhåndsbestilling ikke er noe krav.

Ombudet mener på denne bakgrunn at forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende overfor reisende med rullestol.

Vilkår for lovlig forskjellsbehandling i lovens § 6 er dermed oppfylt.

Ombudet ber Nettbuss sørge for at informasjon om at det ikke er krav om at reisende med rullestol bestiller plass på forhånd, men at dette kan være nyttig for å sikre plass på den aktuelle avgangen, er lett tilgjengelig, for eksempel på virksomhetens nettsider. Videre henstiller ombudet om at virksomheten sikrer at alle sjåfører er kjent med rutinene for tilrettelegging for reisende med rullestol, herunder at bagasje kun kan plasseres i midtgangen når øvrige bagasjerom er fulle.

Konklusjon

Nettbuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.