15/2323 Kvinne ble ikke diskriminert på grunn av omsorgsansvar for små barn

Ombudet konkluderte med at en videregående skole ikke handlet i strid med likestillingslovens § 5, da klager ikke fikk praksisplass i forbindelse med Praktisk pedagogisk utdanning studiet ved skolen. 

Ombudet tok stilling til om B diskriminerte A i strid med likestillingsloven § 5, ved at de ikke tilbød henne praksisplass i forbindelse med utdanning.

Ombudet konkluderte med at det ikke var grunn til å tro at A fikk avslag på praksisplass på grunn av hennes forestående situasjon som småbarnsmor. Ombudet uttalte at det var Bs begrensede kapasitet til å ta imot to studenter i ulike løp som begrunnet at A ikke ble tilbudt praksisplass, og ikke hennes forestående situasjon som småbarnsmor.

  • Saksnummer: 15/2323
  • Lovgrunnlag: Likestillingsloven § 5
  • Dato for uttalelse: 19.04.16

Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmål om diskriminering på grunn av omsorgsansvar for små barn ved avslag på praksis plass

B var en av skolene som sa seg villig til å ta imot studenter som gikk på praktisk pedagogisk utdanning (heretter PPU) ved C.

Skolen fikk forespørselen om å ta imot praksisstudenter i epost den 24. juli 2015. A var ikke med i denne henvendelsen. Den 8. september sendte Bs praksiskoordinator en oversikt til C over hvilke studenter de hadde mulighet til å motta. I epost av 9. september 2015 fra universitetet, ved praksisleder D, fikk B vgs. ny forespørsel:

Hei (…)

Kan dere ta imot en student til som kan være sammen med E på engelskfag?

Den andre studenten det siktes til her er A. B vgs. hadde på dette tidspunktet sagt ja til å ta imot E. Både A og E ønsket å ha praksis i engelsk. A gikk på PPU 1. studieår, mens E gikk på PPU 2. studieår.

B vgs. ved F svarte følgende samme dag:

Praksislærerne i engelsk er positive til å ha to studenter, gitt at den nye studenten også følger PPU2 (som E). Kan du sende meg navnet til vedkommende? (..)

Til dette svarte universitetet i epost 9. september:

Jeg skal spørre A (engelsk) om hun kan rokkere på ukene (hun er PPU1), samt får baby nå snart (ny info!), Så jeg kan spørre om hun vil bytte til uke 45,46, 9 og 10 og være sammen med E da. (..)

Deretter skrev B vgs. til universitetet i epost 10. september:

Hei igjen

Det er ikke aktuelt for praksislærerne i engelsk å ha to studenter i ulike løp, og på ulike tidspunkt. Det blir for mye å holde styr på. Jeg tenker studenten bør vurdere om hun skal i gang med praksis samtidig som hun har et nyfødt barn, jf. praksisperioden krever fulltidsinnsats.

Lærerne kan gjerne ta imot to studenter, gitt at disse følger samme løp, på samme tid.

Forskjellen på innholdet i praksisperioden mellom 1. og 2. studieår i PPU studiet er beskrevet slik i et brev som C sender til aktuelle skoler:

Studentene skal første året observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere, før de etter hvert tar mer selvstendig ansvar for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Andre studieår er fortsettelse av første studieår med et mer selvstendig ansvar med veiledning fra praksislærer.

Den 7. oktober mottar B vgs. en epost fra A hvor hun ønsker å komme i kontakt med ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Hun får følgende til svar samme dag:

Hei

B har et samarbeid med C om praktisk pedagogisk utdanning. Det innebærer at vi formidler praksisplasser via C. Dvs, hvis du er PPU-student ved C, skal forespørsler om praksisplasser komme fra dem.

A sender så ny epost samme dag, av den framgår det følgende:

Hei.

Det forstår jeg, jeg har bare noen generelle spørsmål som jeg tenker det er enklere å ta direkte med deg, for å unngå misforståelser. Jeg har altså startet opp som student på PPU hos C, og skulle etter praksisplanen ha oppstart av de første praksisukene nå i uke 42 og 43, med nye praksisuker etter jul, henholdsvis i uke 3,4 og 6,7. Som det fremgår av kommunikasjonen mellom meg og praksisansvarlig på C så blir det vanskelig å få praksisplass før jul på grunn av en intern situasjon på B VGS, og når det gjelder ukene som avholdes i Januar og Februar så har jeg fått avslag om å være praksiselev på B, på grunn av babyens lave alder.

Ettersom jeg nå potensielt står uten praksisplass i X etter jul, så er jeg nødt til å se etter alternative praksisplasser utenfor X, og i den sammenheng tenkte jeg bare å dobbeltsjekke med deg at du ikke blitt gitt feilinformasjon - jeg ønsker å avholde disse praksisukene som normalt i uke 3,4 og 6,7, og babyen vil bli tatt hånd om i de aktuelle ukene. Før jeg begynner å lete etter praksis på andre skoler, kan du sende meg en bekreftelse på at den informasjonen jeg har fått av praksisansvarlig på C stemmer?

A fikk ikke svar på denne eposten fra B vgs.

Partenes syn på saken

A

A hevder at B vgs. diskriminerte henne på grunn av hennes forestående situasjon som småbarnsmor, da hun ikke fikk praksisplass ved skolen.

B har utelukkende lagt vekt på hennes evne til å gjennomføre studiet med et lite barn, og ifølge praksisleder ved C er det denne bekymringen som har vært årsaken til at hun ikke fikk praksisplass ved B vgs. Dette fremgår også av mailkorrespondansen mellom C og B vgs., hvor, det formidles at hun bør vurdere å ikke gjennomføre praksis i denne omgang. Dette fordi praksisperioden krever fulltidsinnsats, noe det antydes at hun ikke er i stand til i hennes situasjon. Dette videreformidler universitetet ved praksisleder D til henne også.

Det er svært kritikkverdig av B vgs. å unnlate å svare på hennes epost av 7. oktober 2015, som inneholdt en såpass alvorlig anklage. Dersom mangel på tid likevel er et argument for å unnlate å kommentere påstander om diskriminering, så bør B vgs. gå igjennom sine rutiner i forhold til mailbesvarelse.

B

B avviser at de diskriminerte A, da hun ikke fikk praksisplass ved deres skole.

Skolen understreker at de aldri velger ut hvilke studenter de tar imot. Skolen tar imot de studentene de klarer å skaffe praksislærere til.

C har ansvar for å finne praksisplasser i skoler til sine studenter. Det innebærer at forespørsler om praksisplasser formidles til skolene av universitetet.

A var ikke med i den første henvendelsen til skolen 24. juli 2015. Det er imidlertid ikke uvanlig at det skjer endringer utover høsten, og universitetet sender løpende nye henvendelser per e-post. Noen av studentene klarer skolen å få med, andre ikke. A var en av de studentene skolen dessverre ikke kunne tilby praksisplass i år.

Skolen bekreftet etter første forespørsel overfor universitetet at de kunne ta imot én engelskstudent. Studenten, E, går andre året på studiet, det vil si PPU2. Kun en av de fire forespurte engelsklærere hadde mulighet til å ta imot studenter i år. Vedkommende lærer hadde imidlertid ikke nok timer å tilby studenten, men skolen klarte etter hvert å finne en ekstra lærer, slik at de to kunne dele praksisansvaret for studenten. Skolen kunne ikke ta imot A ettersom hun gikk på PPU 1. studieår. Arbeidet med to studenter i ulike løp blir for omfattende å håndtere for de to praksislærerne ved skolen. Det var ikke aktuelt å pålegge disse to lærerne en større arbeidsbyrde enn de var villige til å ta. De hadde allerede strukket seg langt for å få til en ordning for den første studenten, og de så positivt på å ha to studenter gitt at de fulgt samme løp. De konkluderte på bakgrunn av dette med at det ikke var mulig å tilby A studieplass.

Skolen ønsker å bidra i utdanningen av nye lærere, og prøver så godt som mulig å legge til rette for praksisstudenter. Samtidig er skolens hovedansvar å sikre egne elevers utdanning, og arbeidsforhold for både elever og ansatte. Til tross for at oppdraget som praksislærer ofte kommer på toppen av full stilling, har skolen flere lærere som tar imot praksisstudenter hvert år. Det følger bestemte krav med oppdraget, basert på antall timer en kan tilby studenten, lærerens erfaring og fagkompetanse.

Hvilke studenter skolen tar imot er ene og alene basert å praktiske forhold internt, det vil si om skolen har lærere som oppfyller krav og rammer for praksisoppdrag, og ikke minst, om gitte lærere kan ta oppdraget.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), jf. § 26. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 1.

Likestillingsloven

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, jf. § 5 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes også som diskriminering på grunn av kjønn, jf. § 5 første ledd andre punktum.

Direkte og indirekte forskjellsbehandling

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes kjønn, jf. § 5 andre ledd andre punktum.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av kjønn, jf. § 5 andre ledd tredje punktum. Omsorgsansvar for barn omfattes av indirekte diskriminering på grunn av kjønn.

Lovlig forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6. Forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel og adopsjon, samt foreldrepermisjon forbeholdt det ene kjønn omfattes ikke av unntaksbestemmelsen. Vernet mot slik forskjellsbehandling er tilnærmet absolutt.

Bevisbyrde

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 27.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er” grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om B diskriminerte A i strid med likestillingsloven § 5, ved at de ikke tilbød henne praksisplass i forbindelse med PPU studiet.

Spørsmålet blir om det er grunn til å tro at A ikke fikk tilbud om praksisplass på grunn av hennes forestående situasjon som småbarnsmor.

Det er A som i utgangspunktet bærer bevisbyrden og må vise til ytre omstendigheter og et hendelsesforløp som støtter påstandene hennes, jf. nemndas sak 2011/7 med videre henvisninger.

A hevder at B vgs. utelukkende la vekt på hennes evne til å gjennomføre studiet med et lite barn, og at dette var årsaken til at hun ikke fikk tilbud om praksisplass ved B. Til støtte for dette vises det til epostkorrespondansen mellom universitetet og skolen.

Ombudet ser at A ikke var med på den første forespørselen om praksisplasser, som ble sendt 24. juli 2015. På denne listen sto E, som fikk tilbud om praksisplass hos B. Først etter at B hadde sendt ut epost over hvilke studenter de kunne ha på praksis høsten 2015, den 8. september, fikk de forespørsel om de også kunne ta imot A. Ombudet kjenner ikke bakgrunnen for at henvendelsen om praksisplass til A kom så sent, men legger uansett til grunn at dette ikke er B skoles ansvar.

Når det gjelder uttalelsen i eposten av 10. september fra B vgs. om at A «bør vurdere om hun skal i gang med praksis samtidig som hun har et nyfødt barn», ser ombudet at denne isolert sett kan fremstå uheldig. Ombudet forstår imidlertid innholdet i denne eposten, sett opp mot det øvrige hendelsesforløpet i saken, annerledes enn A.

Da B vgs. mottok den første forespørselen om de kunne gi praksisplass til A 8. september, fremgikk det ikke at A ventet barn. Universitetet spurte utelukkende om B kunne ta imot en student på engelskfag sammen med studenten de allerede hadde sagt ja til i PPU2. I skolens svar av 8. september setter B vgs. som et vilkår at denne andre studenten (A) følger samme studieløp som E. Denne beskjeden kom altså før de hadde kjennskap til at hun ventet barn.

Det er forskjell i innhold og krav i praksisperioden for første og andre studieår på PPU. Ombudet mener at dette underbygger B vgs. sin forklaring om at det var uaktuelt å ha to studenter på ulike løp jf. eposten av 10. september, da skolen har begrenset kapasitet til å ta imot praksisstudenter. Slik saken er opplyst, mener ombudet at dette fremstår som årsaken til at A ikke fikk praksisplass, og ikke hennes forestående situasjon som småbarnsmor. Ombudet mener på denne bakgrunn at det ikke er grunn til å tro at det var As forestående situasjon som småbarnsmor som var årsaken til at hun ikke fikk tilbud om praksisplass av B vgs.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at B ikke handlet i strid med likestillingslovens § 5, da A ikke fikk praksisplass i forbindelse med Praktisk pedagogisk utdanning studiet ved skolen.