I 2007 settes likestilling og diskriminering på dagsorden over hele Europa. Hundrevis av aktiviteter planlegges gjennomført, og i Norge koordinerer Likestillings- og diskrimineringsombudet kampanjen.

Året skal sette rettigheter, representasjon, anerkjennelse og respekt på dagsorden i de europeiske landene, og skape bevisstgjøring, ansvarliggjøring og debatt. EU har satt av nær 125 millioner kroner til tiltak i 31 land.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har søkt om midler til gjennomføring av over tjue tiltak i samarbeid med lokale og nasjonale aktører i Norge.

Utgangspunktet for Året er kvinner og menns erfaringer av diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, funksjonshemning, alder eller seksuell orientering. Alle de seks diskrimineringsgrunnlagene skal ivaretas balansert. Oppmerksomheten skal rettes mot de fire målsettingene, og Året skal sette søkelys på positive bidrag for å fremme like muligheter for alle.