I 2011 skal yrkesaktiviteten blant eldre arbeidstagere være høyere. Både Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, LO leder Roar Flåthen og direktør for arbeidsliov i NHO, Siri Røine, var tilstede da Senter for seniorpolitikk i dag presenterte en treårig strategiplan og en treårig kampanje for seniorpolitikk.

 For å styrke seniorenes stilling i arbeidsliv og samfunn, har Senter for seniorpolitikk utpekt sju ulike satsingsområder der det blir foreslått ulike aktiviteter. Forsterket samfunnskommunikasjon er ett av disse områdene, forsknings og utviklingsprosjekter et annet.
Men de utpekte områdene omfatter også ”endringer i nasjonale virkemidler” og ”mobilisering fra arbeidslivets organisasjoner og statlige etater”. Dessuten omfatter strategiplanen utdanning og kompetanseheving for nøkkelpersoner i seniorpolitikk, seniorperspektiv i ledelse og opprettelse av et Nasjonalt kompetansesenter (SSP).
- Det er nødvendig med en forsterket innsats innenfor alle de aktuelle satsingsområdene for å nå målene om en økt seniorpolitisk bevissthet i samfunnet og økt yrkesdeltagelse i denne gruppen, mener Senter for seniorpolitikk.

Lån i lånekassen?
En gjennomgang av status og utfordringer når det gjelder etter- og videreutdanning for seniorer, herunder bl.a Lånekassens regelverk, er ett av punktene på senterets tiltaksliste.
Det er foreslått en rekke tiltak som krever at myndighetene tar et medansvar for oppfølging og finansiering.
Både Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, LO leder Roar Flåthen og direktør for arbeidsliv i NHO, Siri Røine, var tilstede da strategiplanen og kampanjestarten for synliggjøring av seniorene som ressurs i arbeidslivet ble markert i dag. Det var også visekonernsjef i Adecco, Anders Øwre-Johnsen som holdt en innlegg om endringer i markedets behov for arbeidskraft og rekruttering av seniorer.
Senter for seniorpolitikk foreslår videre at senteret videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter. Det foreslås at det utarbeides en nasjonal tiltaksplan mot aldersdiskriminering og det foreslås et styrket veiledningsapparat og prioritering av kompetanseutvikling i seniorpolitikk med utgangspunkt i Nav og arbeidslivssentrene.


Flere må i arbeid
Det er Senter for seniorpolitikk som skal fronte gjennomføringen av den nye planen som i hovedsak tar sikte på å holde de store etterkrigskullene i arbeid etter 60 år.
I 1967 var det 3,9 yrkesaktive per pensjonist, i 2003 var det sunket til 2,6 og frykten er at tallet bare vil fortsette å synke hvis ikke det settes inn en motoffensiv.
LO-leder Roar Flåthens innledning kommer to uker etter at han deltok i Fellesforbundets omfattende behandling av en ny AFP-ordning som sikrer at folk kan slutte å arbeide når de fyller 62 år.