Politikererklæringen om en valgkamp fri for diskriminering er ikke godt nok fulgt opp av alle partiene. Det oppdaget likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås da hun inspiserte valgbodene i Oslo onsdag. Bare SV hadde hengt opp erklæringen om en inkluderende valgkamp. Representantene fra Ap, Frp, Høyre, Venstre og RV/Rødt hadde ikke en gang hørt om erklæringen.

Dette er ikke i tråd med den lovnaden om å gjøre alle i valgapparatet kjent med innholdet i valgkamperklæringen, som vi fikk da politikerne skrev under i sommer, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Det var ulike reaksjoner fra partienes medarbeidere på Karl Johan da Beate Gangås og de første valgvaktene mot diskriminering og fremmedfrykt inntok valgbodene.  Til tross for at de fleste av dem ikke hadde blitt informert om hva deres rikspolitikere hadde skrevet under på, viste de seg velvillige og enige i budskapet.  Blant andre har Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, nestleder i Venstre Olaf Thommessen og partileder for Høyre Erna Solberg skrevet under på politikererklæringen. Der står det at de skal fordømme alle former for trakassering, samt stigmatiserende og diskriminerende uttalelser som rammer mennesker på grunn av etnisitet eller religiøs tilhørighet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn i valgkampen. 

- Det er skuffende for alle dem det gjelder, de som risikerer å bli diskriminert i valgkampen, at politikere ikke har tatt dette seriøst og informert alle som står på stand for partiet. Desto hyggeligere er det at noen partier tar dette på alvor.  De står da frem som inkluderende partier.  Det tror jeg alle partier hadde tjent på å gjøre, sier Beate Gangås.

Alle partiene fikk med seg underskrevne erklæringer om en inkluderende valgkamp for å spre budskapet til alle medarbeidere i valgkampen i det ganske land. I går var det kun SV som hadde hengt opp erklæringen på valgboden og trykket den opp i egen håndbok for valgkampen. Representantene for Sp og Krf hadde hørt om erklæringen. Sp har den på veggen på kontoret og Krf hadde fått streng beskjed fra Dagfinn Høybråthen at: ”Denne (erklæringen) må dere følge”.

- Det viktig at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og aktivt arbeider for å inkludere alle i det norske samfunnet.  I dag føler mange grupper i samfunnet seg utstengt fra demokratiet og deltar ikke i valget, sier Gangås.

Valgkamperklæringen for 2007 har som hensikt å etablere gode spilleregler for politikere, partimedlemmer og alle andre deltakere i partienes valgkamp frem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Ved å underskrive erklæringen har partiene forpliktet seg, og hele sitt valgkampapparat, til å opptre bevisst og med respekt for menneskeverdet i alle sine valgkampaktiviteter. Da alle de store politiske partiene skrev under på Valgkamperklæringen (3. juli) forpliktet de seg til å bidra til et valg fritt for diskriminering og stigmatisering.

- Det er viktig at politikerne følger opp den erklæringen de signerte før sommeren. En politikererklæring mot rasisme og diskriminering må ikke bare bli pene ord, men handling. I andre land i Europa har vi sett klare tendenser til diskriminering og rasisme i valgkampen, derfor er en slik kampanje satt i gang over hele Europa i regi av EU.  Diskriminerende utsagn som tegn på fordommer og intoleranse må drepes i starten, og politikere må gå foran som gode eksempler, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Valgboder over hele landet vil i ukene frem til valget få besøk av vakter som skal påse at valgkampen er fri for diskriminering. Dette følges nå opp av interesseorganisasjoner rundt om i landet.

Disse valgvakt-teamene vil gå ut til lokale valgboder for å sjekke om partiene har fulgt opp løftene om å:

 • spre erklæringen ut i valgkampapparatet;
 • utvikle klare retningslinjer for kontakt med velgerne for å unngå diskriminering og trakassering;
 • aktivt oppfordre alle valgkampmedarbeidere til å overholde retningslinjene

I tillegg å se om:

 • partiene har hengt opp erklæringen i valgbodene?
 • valgbod-medarbeiderne har hørt om erklæringen gjennom sitt parti?
 • valgbod-medarbeiderne har fått slike retningslinjer?

Likestillingsombudet og de første valgvaktene i Spikersuppa i Oslo hadde med seg kopier av politikererklæringen til alle de politiske partiene. De ble slått opp på nytt av samtlige partier, som alle så verdien av en inkluderende valgkamp. Tidligere har bare partiene på Stortinget blitt utfordret til å skrive under på erklæringen. Etter runden blant valgbodene i Oslo, ville både Miljøpartiet de grønne, Pensjonistpartiet,  Innvandringspartiet støtte erklæringen. Oslo Byaksjon ville slå den opp i sin bod.

- Det er meget positivt å se at man møter velvilje når de som står i valgbodene  først får høre om det. Fremskrittspartiet har nå, til og med hengt opp to politikererklæringer på valgboden sin, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

FAKTA OM VALGVAKT-TEAMET:

Valgvakt-teamet er  representerert av :

 • SOS rasisme som har 100 lokallag og ca 45.000 medlemmer.
 • LLH som har 17 fylkes-/lokallag og ca 2000 medlemmer
 • Norges Blindeforbund som har 19 fylkeslag og 5.800 medlemmer
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som har over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner som medlemmer
 • Statens Seniorråd (rådgivende organ for sentrale myndigheter i seniorpolitikken)
 • Kampanjen "All different – All equal"