Den 15. januar 2008 inviteres politikere, embetsverk, frivillige organisasjoner, forskere og andre aktører fra sivilt samfunn til å diskutere aktuelle likestillingsutfordringer og finne løsninger som fremmer kvinners rettigheter og likestilling mellom menn og kvinner. Konferansen bygger på en erkjennelse av at likestillingsresultater avhenger av godt samarbeid mellom ulike aktører.

Kontaktkonferansen 2008 byr på en mulighet til å bli kjent med og påvirke arbeidet for norsk gjennomføring av FNs kvinnekonvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Norge har avlagt sin 7. rapport og ble eksaminert av FNs Kvinnekomités medlemmer i New York i august 2007. Spørsmålet er hvordan arbeidet for likestilling følges opp videre? 
Den tydelige norske politiske viljen til å satse på kvinners rettigheter og likestilling er i verdensklasse. Knapt noe land i verden har så bra lovverk, så mange planer og strategier for å gi menn og kvinner like rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Dette har bidratt til mye bra likestillingsarbeid. Likevel uteblir resultater der vi ønsker å gjøre en innsats. Felles utfordring, uansett hvilket tema en ønsker å sette fokus på, er finansieringen for likestilling. Mangel på ressurser til likestillingsarbeidet hindrer varige resultater. Dette er også fokuset på det årlige møtet til FNs kvinnekommisjon i senere 2008, der norske myndigheter og sivilt samfunn skal delta. På Kontaktkonferansen 2008 er finansiering av sosial utjevning i Norge og internasjonal fattigdomsbekjempelse i et kjønnsperspektiv på dagsorden.

Heldagskonferanse, Felix konferansesenter Aker Brygge 15. januar 2008. Endelig program og påmeldingsskjema sendes ut så snart det foreligger.

Arrangør:Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Reform og FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål)