Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås vil innføre en lov som gir alle ansatte i stat og kommuner rett til heltidsstillinger.

- Deltidsansettelser er blitt et så stort samfunnsproblem at lovverket må skjerpes. En lovendring kommer til å gjøre livet betydelig enklere for de mange kvinnene som jobber ufrivillig deltid, sier ombudet. 

I 2005 jobbet 42 prosent av sysselsatte kvinner deltid. Gjennomsnittlig jobbet alle norske sykepleiere åtti prosent av full stilling, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

NOVA-rapporten «Medisinske vikarbyråer» påpeker at stadig færre sykepleiere ansettes i faste fulltidsstillinger.

Også kommunene har mange deltidsansatte. Godt over halvparten av alle kommunalt ansatte jobber deltid, og ni av ti er kvinner.

- Jeg vil ha en lov som hindrer arbeidsgivere i å ansette folk på deltid og tilbyr dem ekstravakter for å få turnuskabalen til å gå opp, når det er et reelt behov for heltidsansatte, sier Gangås.

Gangås vil at den nye loven bare skal åpne for deltidsstillinger etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

- Heltidsstillinger vil øke forutsigbarheten for de ansatte og kvaliteten på arbeidet de utfører. Det er at paradoks at mens behovet for kompetent arbeidskraft øker, ansettes stadig flere i deltidsstillinger. Kvinner er spesielt utsatt. Mange ansettes i stillinger det ikke er mulig å leve av og må dermed ta flere jobber, sier Gangås.

Rett før påske tok utviklingsminister Erik Solheim til orde for å hente helsearbeidere i utviklingsland.

- Det er en hån mot alle som i dag er utestengt fra arbeidsmarkedet. Om Norge mangler arbeidskraft, kan helt klart diskuteres. Antallet undersysselsatte har aldri vært høyere enn det er nå. I 2005 ønsket nesten 100.000 arbeidstakere å arbeide mer enn de fikk tilbud om. De fleste var kvinner, mange av dem fra helsevesenet.

- Det er utrolig dårlig personal- og likestillingspolitikk å ansette folk i deltidsstillinger når de ønsker å jobbe fulltid, sier Gangås.  - Retten til full stilling skal ikke gå på bekostnings av folks mulighet til frivillig å jobbe i redusert stilling i faser av livet. Men å bli tilbudt en stillingsandel helt ned i 17% er helt uakseptabelt. 

- I denne sammenheng er det på høy tid å se på turnus versus skiftarbeid. De tradisjonelle kvinneyrkene som sykepleiere, organiseres i turnus. Her er det hyppig bruk av deltidsstillinger, mens i de tradisjonelle manndominerte yrkene brukes skiftarbeid, som alltid har vært organisert som fulltidsstillinger, avslutter likestillings og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Kontakt Ingrid Braate Prillard på telefon 91 59 88 56.