650 millioner mennesker har nedsatt funksjonsevne. Den 13. desember vedtar FNs generalforsamling en ny konvensjon som styrker deres rettigheter.

Konvensjonen forbyr diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser på alle samfunnsområder. Blir den vedtatt, starter ratifiseringsprosessen 30 mars. Da må Norge ta stilling til om de påtar seg de forpliktelsene konvensjonen innebærer.

Nødvendig regelverk
Selv om personer med nedsatt funksjonsevne formelt sett har samme rettigheter som resten av befolkningen, er det i følge forkjempere for den nye konvensjonen langt mellom teori og praksis i dagens samfunn. Personer med nedsatt funksjonsevne møtes i dag av ekskluderende barrierer i alt fra boligmarked til arbeidsliv. Den nye konvensjonen skal gjøre mennesker med funksjonsnedsettelser i stand til å bidra mer i samfunnet og gi dem det rettslige vernet de fortjener.

Historisk begivenhet
Det ligger fire år med forhandlinger bak dagens forslag. FNs generalsekretær Kofi Annan kaller det en historisk begivenhet for de 650 millionene som i dag lever med en eller flere funksjonsnedettelser. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i forbindelse med konvensjonsarbeidet påpekt at dette er en gruppe som trenger et løft, og fremhevet viktigheten av tilgjengelighet, universell utforming og behovet for tilsyn med at konvensjonen etterleves.

Ombudet krever handling
Ombudet forventer at Norge undertegner den nye konvensjonen og at intensjonene herfra følges opp i arbeidet med ny lov om likeverd og tilgjengelighet som nå er på trappene. Det vil gi nordmenn med nedsatt funksjonsevne klare juridiske rettigheter.