Kan en kvinne kreve lik lønn som en mann med et annet yrke? Det skal Diskrimineringsnemnda ta stilling til i en viktig prinsippsak.

Spørsmålet nemnda skal ta stilling til er hvorvidt lønnsforskjellen mellom en kvinnelig markedskonsulent og en mannlig typograf i Aftenposten er i strid med likestillingsloven. Saken er prinsipielt viktig fordi den sammenligner arbeid av lik verdi på tvers av tariffavtaler.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte med lovstrid i sin avgjørelse i mars i fjor. Aftenposten var ikke enig og brakte saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda har nå startet sin behandling av saken og vil komme med sitt vedtak i løpet av februar.

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

I Aftenposten er det en overvekt av menn blant typografene, mens konsulentgruppen er kvinnedominert. 14 av 59 typografer er kvinner, mens 6 av 19 konsulenter er menn. Konsulentstillingene er gjennomgående lavere lønnet enn typografstillingene. Likestillings- og diskrimineringsombudet er kom til at dette er indirekte diskriminering av kvinner i strid med likestillingsloven:

Lønnspolitikken i Aftenposten virker derfor i praksis slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet. Effekten av et ellers kjønnsnøytralt system, der man avlønner og konsulenter etter deres respektive tariffavtaler er en indirekte forskjellsbehandling av kvinner, konkluderte ombudet. Det har vært uenighet mellom partene om hvor stor lønnsforskjellen er mellom de to, fordi markedskonsulenten har en bonusordning i tillegg til fastlønn. Inklusiv bonus, har kvinnen likevel hatt en til dels betydelig lavere lønn enn typografen.

Typografene har gjennom en arbeidsrettsdom enerett på å utføre visse arbeidsoppgaver. Aftenposten mener dette gjør at verdien av typografenes arbeid ikke kan vurderes opp mot andre grupper. Ombudet har avvist argumentet og slår fast at typografenes enerettsbestemmelse (filmsatsparagrafen) ikke medfører at typografenes arbeid har større verdi enn konsulentens.

Sakens betydning for andre
Likestillingslovens bestemmelse om likelønn ble skjerpet i 2002 ved at det ettertrykkelig ble fastslått at ansatte kan sammenlikne sin lønn på tvers av tariffavtaler. Dagens sak i Nemnda er den første likelønnsaken der dette prøves, og vedtaket vil kunne få stor prinsipiell betydning.

En eventuell seier i Nemnda, gir ikke automatisk rettigheter for de andre konsulentene i Aftenposten. Ombudet skriver i sin avgjørelse at saken likevel kan ha betydning for ansatte i tilsvarende stillinger, men at man ikke har gått inn på de tariffrettslige konsekvensene av avgjørelsen