Utestedet Club Mosquito i Oslo fjerner rasistiske ytringer fra sitt nettsted. Etter Likestillings- og diskrimineringsombudets syn var ytringene egnet til å skape inntrykk av at utestedet ikke ønsket gjester med minoritetsbakgrunn velkommen.

Etter henvendelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter utestedet Club Mosquito i en e-post at rasistiske ytringer i gjesteboken på deres nettsted, vil bli fjernet. Utestedet vil også følge opp og fjerne uakseptable ytringer i fremtiden, samt legge ut informasjon om at denne type ytringer ikke aksepteres på deres nettsted.

Ombudet har ikke myndighet til å behandle saker om rasistiske ytringer, som er forbudt etter straffeloven § 135 a. Ombudet er imidlertid gitt ansvar for å følge opp at norsk regelverk og forvaltningspraksis er i overensstemmelse med bestemmelsene i FNs Rasediskrimineringskonvensjon. Som ledd i ombudets pådriverarbeid er det derfor naturlig at saker om rasisme og diskriminering som faller utenfor ombudets klagesaksbehandling, tas opp.

Etter ombudets vurdering var publiseringen av ytringene egnet til å skape inntrykk av at utestedet heller ikke ønsket gjester med minoritetsbakgrunn velkommen, noe vi påpekte i vår henvendelse til utestedet. Avvisning på grunn av etnisitet mv, er i strid med diskrimineringsloven § 4, og kan påklages til ombudet.