Storebrands vilkår for barneforsikring diskriminerer barn på bakgrunn av etnisk eller nasjonal opprinnelse, har Likestillings- og diskrimineringsombudet avgjort.

Forsikringsselskapet Storebrand nekter barn som er adoptert fra land utenfor Norden barneforsikring før de har fylt 18 måneder og har bodd i Norden i minst ett år. En far som søkte om barneforsikring til sin adopterte sønn fikk derfor avslag på søknaden, uten en konkret vurdering av helseopplysningene til adoptivsønnen. Adopterte fra nordiske land derimot, vurderes individuelt og konkret, og kan få barneforsikring. Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet saken og kommet fram til at slik forskjellsbehandling er ulovlig.

Storebrand diskriminerer
- Storebrands avslag tar utelukkende utgangspunkt i barnets opprinnelsesland, alder og botid i Norge, uten at det finner sted en individuell og konkret vurdering. Selskapets generelle vilkår for barneforsikring medfører dermed en ulovlig direkte diskriminering av barn på bakgrunn av etnisk eller nasjonal opprinnelse, skriver Beate Gangås i sin avgjørelse.

Risikovurdering
Storebrands barneforsikring har bred dekningsgrad, både på sykdom og ulykke. Ombudet avviser at det er en saklig grunn for at adopterte utenfor Norden har økt risiko for ulykker. Dermed er det heller ikke saklig grunn for å behandle disse annerledes når det gjelder ulykker. Krav om botid og alder kan ha betydning for utvikling av sykdom. Ombudet mener likevel at Storebrand, med andre og mindre ekskluderende metoder, kan sikre et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den risiko de påtar seg ved tegning av barneforsikring. - En grundig helsesjekk etter ankomst til et nordisk land vil kunne fange opp en del av disse tilfellene, skriver Gangås.

Nordiske barn er også syke
Ombudet mener dessuten at forsikringsvilkårene er urettferdige. - Norskadopterte, og adopterte fra andre land i Norden, vil også kunne ha økt risiko for å utvikle sykdom. Det kan ikke utelukkes at også norskadopterte og andre barn i Norden vil være eksponert for sosiale og helsemessige forhold av betydning for risikovurderingen, slik som genetikk og forhold knyttet til de biologiske foreldrenes livsførsel. Disse barna er ikke på generelt grunnlag ekskludert fra muligheten til å tegne barneforsikring, påpeker ombudet.

Må endre vilkår
Nå må Storebrand fjerne vilkårene om alder og botid for å tegne barneforsikring uttaler ombudet. Hun forutsetter at arbeidet med vilkårene påbegynnes snarest mulig, slik at selskapets tilbud bringes i overensstemmelse med diskrimineringsloven.