Ombudet tok i vår opp en sak om diskriminering ved utestedet The Scotsman i Bergen etter et oppslag i studentavisen Studvest, hvor en tysk og flere polske gjester var blitt avvist.

Ombudet lyktes ikke å få kontakt med den tyske studenten, og valgte å ikke gå videre med den konkrete saken. Redegjørelsen fra utestedets advokat ga imidlertid grunn til nærmere gjennomgang av The Scotsmans rutiner for å sile gjestene.

Utestedets advokat viste til at The Scotsman ved flere anledninger hadde opplevd at grupper med polske gjestearbeidere hadde kommet i konflikt med hverandre og skapt store uroligheter. Derfor hadde The Scotsman valgt å begrense antallet polske gjestearbeidere, ved at dørvaktene spurte gjestene om nasjonalitet og deres formål med oppholdet i Norge.

Ombudet redegjorde i flere brev for diskrimineringslovens klare forbud mot å forskjellsbehandle personer alene på grunn av deres nasjonale opprinnelse. Forskjellsbehandling på grunn av et bestemt statsborgerskap vil indirekte innebære diskriminering på grunn av vedkommendes nasjonal opprinnelse.

Forbudet innebærer at et utested ikke kan innføre begrensninger overfor grupper av gjester for å forebygge uroligheter. Bare dersom utstedet har hatt direkte erfaring med en bestemt person eller klart identifiserbar gruppe tidligere, kan utestedet ved en senere anledning nekte de samme personene adgang. Forebygging av uro må ellers søkes gjennom andre virkemidler, for eksempel vakthold, alkoholservering, osv.

The Scotsman har nå informert ombudet om at de heretter vil forholde seg til de retningslinjer, som er gitt i ombudets siste brev i forhold til å gi gjester adgang til utestedet. Ombudet forutsetter derfor at den tidligere praksis med å nekte polske gjestearbeidere adgang opphører