Storberget vil ha strengere straff for homovold når straffeloven revideres neste år, men funksjonshemmede står fremdeles uten vern mot hatkriminalitet.

Justisminister Knut Storberget vil ha strengere straffer for hatvold mot homofile, og bevilget i går 750.000 kroner til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Pengene skal brukes til å kartlegge vold mot homofile.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge jobbet for et sterkere vern av homofile og applauderer Storbergets utspill, men mener det ikke går langt nok. I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet etterlyser de sterkere vern mot hatkriminalitet for funksjonshemmede.

Hatkriminalitet er diskriminerende og hatefulle ytringer, nektelse av varer og tjenester, og voldshandlinger på grunn av en persons legning, etnisitet eller religion.

I den nye straffeloven foreslår regjeringen å skjerpe straffen for hatkriminalitet. Men dette kommer ikke funksjonshemmede til gode. Vold eller trakassering av funskjonshemmede omfattes nemlig ikke av forbudet mot hatkriminalitet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er opptatt av at alle utsatte grupper skal ha et generelt vern mot hatkriminalitet. Derfor håper ombudet at justisministeren viser tilsvarende engasjement overfor blant annet funksjonshemmede.

Ombudet mener også at det bør innføres gode registreringsrutiner for registrering av hatkriminalitet, og har gått i dialog med Politidirektoratet om dette.

Ombudet håper nå på tilsvarende fokus på hatkriminalitet også for andre utsatte grupper.

Link til ombudets brev til AID og JD