Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer Språkrådet til et møte for å diskutere språkbruken innen de diskrimineringsområder ombudet arbeider med. 
 

Målet med møtet er å få til et samarbeid om språkbruk og veiledning om språk knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag.

Høstens debatt om hva er en nordmann er, har med full tyngde vist betydningen av språket og den språklige makt som ligger i hvordan ord og begreper blir definert. For oss er det viktig at begrepet nordmann gir rom både for personer som subjektivt ønsker å definere seg som norske, eller som blir definert som norske gjennom statsborgerskapet, skriver ombudet i sitt brev.

Ombudet påpeker at enkelte ord og uttrykk i praksis bidrar til å ekskludere enkeltindivider og grupper i befolkningen. Denne utestengingen er ikke nødvendigvis bevisst. For ombudet vil det derfor være viktig å bidra til økt bevissthet om språk for på den måten å skape forutsetninger for mer inkluderende språkbruk, heter det i brevet.

Nå vil ombudet ha samarbeid med Språkrådet, og inviterer rådet til et møte for å diskutere språkbruk og mulighetene for et samarbeid om veiledning knyttet til de ulike diskrimineringsgrunnlagene.