Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås gratulerer Liv Jessen og Pro senteret med prisen fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.  YS gir prisen til Jessen for hennes store innsats for prostituerte.  Hun har i mange år arbeidet for at de som vil ut av prostitusjon skal tilbys anerkjennelse og beskyttelse.

 

- Hovedbegrunnelsen for å tildele Liv Jessen likestillingsprisen er hennes utrettelige, uortodokse kamp for prostituertes rettigheter, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
- Liv Jessen har arbeidet på Pro Sentret i 23 år, og har hele tiden vært opptatt av å basere virksomheten på et menneskerettighets- og verdighetsperspektiv. Hun har lagt vekt på at prostitusjon er en handling, ikke en egenskap, og at det er hjelpeapparatets rolle å tilby mennesker som vil ut av prostitusjonen anerkjennelse og beskyttelse, forklarer YS-lederen.
- Liv Jessen ser styrken og verdigheten hos kvinner og menn som selger seksuelle tjenester, der hvor resten av samfunnet bare ser marginalisering og skam. Og Liv Jessen snakker med mennesker, ikke til eller om dem. Det er gjennom dialog og uforpliktende tilbud om enkle helsetjenester tryggheten skapes, sånn at til og med de som har vært utsatt for menneskehandel kan se for seg et annet og bedre liv, avslutter Tore Eugen Kvalheim.

YS’ likestillingspris ble innstiftet i 1988, og var frem til 2005 en pris som kun handlet om likestilling mellom kjønnene. Fra 2006 ble statuttene endret til å innbefatte et mer utvidet likestillingsbegrep:
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning (f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne). Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter i forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands. Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at kjønnsperspektivet er et vesentlig element i prismottakerens virke.