- Vil være vaktbikkje

- Jeg er ikke redd for å utfordre og provosere, sier Sunniva Ørstavik, som er på plass som likestillings- og diskrimineringsombud.

Sunniva Ørstavik skal være likestillings- og diskrimineringsombud de neste seks årene - en utfordrende jobb hun gleder seg til.

- Jeg vil jobbe for et samfunn der likeverd og mangfold står sentralt, et samfunn som er bedre for alle. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal være en vaktbikkje som viser retning, og viser hvordan arbeidet for mangfold og likestilling kan gjøres på en god måte, sier Ørstavik.

- Hva er det første du vil ta tak i?

- De vanskeligste arenaene når det gjelder diskriminering og mangel på likestilling er arbeidslivet og utdanningssektoren, og jeg vil tidlig feste et blikk på disse områdene. Jeg skal være et ombud for alle, jeg har ikke en historie som sier at jeg skal være mer opptatt av ett område enn andre.

- Det er mange viktige saker å ta tak i, men først og fremst gleder jeg meg til samarbeidet med de ansatte i LDO, og å lære av den erfaringen og kompetansen de sitter på.

- Hva i din bakgrunn og erfaring mener du er ekstra godt å ha med i jobben som ombud?

- Jeg vet og har erfaring med at vi kan gjøre mye med systemer og strukturer for å skape respekt for enkeltgrupper, men til syvende og sist er det holdningene våre det handler om, og det er i møte med mennesker at vi gjør noe med disse.

- Hvilke tanker gjør du deg om ombudets rolle i samfunnet i dag?

- Jeg vet hva det vil si å utfordre sannheter, ta systemer, ikke enkeltpersoner og å være utfordrende og troverdig. Ombudet skal være uavhengig av alle, være tilsynsmyndighet og pådriver. Vi skal være en vaktbikkje som er tydelig på hvor vi skal.