Skedsmo kommune foreslår å bruke en million kroner på å sikre universell utforming av gågata i Lillestrøm.

I neste uke skal Skedsmo kommunestyre trolig stemme over forslaget om millionbevilgningen på neste års budsjett.

Bakgrunnen er at Norge Blindeforbund Akershus klaget inn Skedsmo kommune til Likestillings- og diskrimineringsombudet, for brudd på plikten til universell utforming av gågata i Lillestrøm. Ifølge Blindeforbundet hadde kommunen etablert ledelinjer som førte til mindre fremkommelighet for synshemmede.

Lovstridig

Ombudet vurderte om utformingen av gågaten i Lillestrøm var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Loven bestemmer at alle virksomheter, herunder gågatene i kommunene skal være universelt utformet, så langt det ikke er uforholdsmessig byrdefullt.

Ombudet konkluderte med at Skedsmo kommune bryter plikten til å sikre universell utforming ved måten ledelinjen i Storgata i Lillestrøm er etablert på. Brudd på plikten regnes som diskriminering.

Endrer utformingen

Dette tok kommunen til etterretning. De sa de ville endre utformingen, og i går kom brevet til LDO om at Skedsmo kommune foreslår å bevilge en million kroner til utbedring av ledelinjene.

- Dette viser at Skedsmo kommune ønsker et inkluderende nærmiljø for alle. Det er svært positivt at kommunen følger opp og endrer plasseringen av ledelinjene i tråd med ombudets uttalelse, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

”Når det foreligger bevilgning til tiltaket vil kommunen sette i gang med prosjektering og gjennomføring. I den forbindelse vil det bli utarbeidet en detaljert fremdriftsplan. Tiltaket er tenkt gjennomført i løpet av 2011,” står det i brevet fra kommunen.