25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Også i Norge er kjønnsrelatert vold en av de største likestillingsutfordringene. Derfor etterlyser ombudet flere tiltak mot denne volden.

- Alle kommuner bør pålegges å ha handlingsplaner mot vold og overgrep. Det bør være et mål å adressere alle former for kjønnsrelatert vold. Dette bør være en del av kommunenes plikt til aktivt å fremme likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Det finnes per i dag i overkant av 20 kommunale handlingsplaner for å bekjempe vold i nære relasjoner. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal veilede kommunene i dette arbeidet. Det er særlig viktig at kommunenes tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne.

- Kommunene må sørge for at rettighetsinformasjon om tiltak og tjenester er kjent for alle, og ta hensyn til forskjellene i kvinners behov for bistand i tiltakene, sier Sunniva Ørstavik.

For eksempel får ikke kvinner som er utsatt for menneskehandel for prostitusjonsformål likeverdig bistand grunnet sin nasjonalitet. Terskelen for å komme ut av voldssituasjonen blir svært høy.

Overgrep mot utviklingshemmede

FNs kvinnekommisjon har kritisert Norge for det høye antallet henleggelser i voldtektssaker. Det er særlige utfordringer knyttet til å sikre at seksuelle overgrep mot utviklingshemmede beboere på institusjon forebygges, oppdages og påtales. Ombudet ønsker blant annet at:

- Regjeringen må styrke rettssikkerheten til personer utsatt for kjønnsrelatert vold. En gjennomgang av tiltak, rutiner og praksiser er nødvendig for å øke antall anmeldelser og domfellelser, sier Sunniva Ørstavik.

Hun etterlyser også bedre kunnskap hos politiet og domstolene om utviklingshemmedes særlige utfordringer som fornærmet i en straffesak.

Styrke det forebyggende arbeid overfor menn

Det er menn som i all hovedsak er utøvere av den grove volden i samfunnet. Derfor er det viktig med landsdekkende terapitilbud til menn som slår og systematisk holdningsskapende arbeid blant gutter.