Norges idrettshøgskole er tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris.

Statsråd Tora Aasland tildelte i dag Likestillingsprisen for 2009 på 2 millioner kroner til Norges idrettshøgskole (NIH).

– NIH har satt likestilling høyt på dagsorden og kan vise til gode resultater. Høyskolens arbeid bør kopieres, sa statsråd Tora Aasland ved overrekkelsen.

Det er tredje gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Formålet er å styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskingsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Komiteen Kvinner i forskning (KIF-komiteen) har utlyst, vurdert og innstilt til årets prisvinner.

– Universiteter og høyskoler bærer et stort ansvar for å styrke likestillingen i Norge. God kjønnsbalanse innen akademia, ikke minst i de høyeste stillingene, er viktig. Forskningstema og tilnærmingsmåter preges av forskeren. Derfor er deltakelse av forskere av begge kjønn helt avgjørende for hva slags kunnskap som utvikles og formidles. Kvinners deltakelse gjør en forskjell, sa Aasland. 

Komiteen har lagt vekt på at NIH har:

  • En god kjønnsbalanse, også på professornivå, sammenliknet med universiteter og høyskoler forøvrig
  • Satset på kjønns- og likestillingsperspektiver i sin forskningsprioritering
  • Satt klare måltall for rekruttering av kvinner
  • Benyttet seg av muligheten til å kalle kvinner til II-stillinger
  • Et likestillingsutvalg som ledes av rektor
  • Lagt vekt på å få ferdig utdannede kvinnelige trenere ut til praksisfeltet
  • Et bevisst arbeid med å formidle sunne holdninger og tatt problemstillinger rundt seksuell trakassering alvorlig