Åpenhet om lønn har vært et sentralt krav fra ombudet i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Tiltakene i regjeringens likelønnsmelding handler om nettopp dette.

- Jeg er glad for at regjeringen går inn for å styrke aktivitets- og rapporteringsplikten, som LDO er satt til å håndheve. Muligheten til å sammenligne de ansattes lønn er vesentlig for å avdekke og tette lønnsgap internt i virksomheten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Regjeringen vil sikre at man får frem lønnsstatistikker knyttet til kjønn på virksomhetsnivå. Videre vil regjeringen forplikte arbeidsgivere til å opplyse om lønn når det er mistanke om lønnsdiskriminering.

Dette går frem av stortingsmeldingen ”Likestilling for likelønn”, som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken la frem i dag.
Stortingsmeldingen foreslår en foreldrepermisjon etter fordelingen 12 uker til mor, 12 uker til far og 20 uker som foreldrene kan dele mellom seg. Meldingen går med andre ord ikke like langt som Likelønnskommisjonens forslag om en reell tredeling. Samtidig la Lysbakken vekt på sammenhengen mellom fars uttak av permisjon og mors lønn. Denne muligheten til lønnsutjevning gjennom bedre deling av foreldrepermisjonen har hele tiden vært ombudets argument for å dele permisjonen i tre like deler.

- Men statsråden er på riktig vei, og jeg vil rose ham for at likelønnsmeldingen foreslår rett til amming for mødre i arbeidstida, også i privat sektor, sier Ørstavik.

Mye av grunnen til ulikelønnen ligger i de kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalgene. Dermed vil de prøve å påvirke valgene gutter og jenter tar.

- Dette mener jeg er feil spor, for hvorfor skal noens valg verdsettes dårligere enn andres? Jenter skal slippe å føle at de har gjort et galt valg. Deres yrkesvalg bør i stedet verdsettes høyere. Det får vi til ved å sette av penger til å tette lønnsgapet mellom yrkesgrupper, sier Sunniva Ørstavik.

Les mer her:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Stortingsmeldingen Likestilling for likelønn

Likestillings- og diskrimineringsombudet: Likelønn er politikk