Handlingsplan mot voldtekt

I går sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet sitt innspill til regjeringens handlingsplan mot voldtekt. Ombudet er bekymret for at ikke flere av Voldtektsutvalgets forslag er fulgt opp og krever nå en offensiv mot voldtekt.

- Norske myndigheter er forpliktet til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold. Det er på høy tid at de tar tak i de alvorlige utfordringene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. - Vi regner med at regjeringen bruker Kvinnekonvensjonen og Kvinnekomiteens anbefalinger ved utarbeidelsen av handlingsplanen.

I innspillet kommer ombudet med 21 forslag til tiltak.

- Våre innspill handler om forebygging, oppfølging etter voldtekt og bedre rettssikkerhet. Stereotypier og fordommer er en stor utfordring som preger mange av aktørene som jobber med voldtekt i Norge. Vi ser det for eksempel i det forebyggende arbeidet, og i hvordan politiet og domstolen håndterer voldtektssaker, sier Ørstavik.

21 tiltak

Ombudet foreslår følgende tiltak:

 1. Det må foretas en løpende vurdering av om voldtektsbestemmelsen i straffeloven er i samsvar med internasjonal utvikling på området.
 2. Det må bli gjennomført forskning på omfang og årsaker til voldtekt. 
 3. Det må iverksettes informasjons- og holdningskampanjer rettet mot befolkningen. 
 4. Forebyggingsarbeid i skolen må videreutvikles, blant annet ved at seksualundervisningen styrkes. 
 5. Det må bli et sterkere fokus på hjelpetiltak og informasjonsarbeid, ved at det for eksempel opprettes hjelpetiltak som særlig retter seg mot ungdom og ved at det gis informasjon om hvilke rettigheter du har som voldtatt. 
 6. Myndighetene bør gå gjennom hvilke begreper som brukes i forbindelse med voldtekt og utvikle en mal for hvilke begreper som skal brukes.
 7. Handlingsplanen bør inneholde tiltak rettet mot å heve kompetansen på seksuelle overgrep blant fagdommere, meddommere og lagrettsmedlemmer i domstolene. 
 8. Regjeringen bør ta initiativ til å heve advokater og andre juristers kompetanse på menneskerettslige instrumenter knyttet til vold mot kvinner, herunder FNs Kvinnekonvensjon.
 9. Regjeringen bør ta initiativ til å løpende gjennomgå rettspraksis i voldtektssaker. I tillegg til å se på straffenivå, bør slike gjennomganger ta sikte på å avdekke uriktige frifinnelser og uriktig nedsubsumsjon.
 10. Handlingsplanen må ses i sammenheng med regjeringens videre arbeid med Juryutvalgets innstilling (NOU 2011:13 når sant skal skrives). Ombudet viser til vårt høringssvar der ombudet blant annet har påpekt viktigheten av at juryordningen må endres slik at det lettere lar seg avdekke om kjønnsstereotypier har betydning for dommens resultat.  
 11. Regjeringen bør ta initiativ til å igangsette en større uavhengig nasjonal undersøkelse av politiets arbeid i voldtektssaker. 
 12. Alle henleggelser i saker om seksuallovbrudd må innrapporteres til Voldtektsgruppen ved Kripos. 
 13. Voldtektsgruppen ved Kripos bør være operativ 24 timer i døgnet.
 14. Voldtektsgruppen ved Kripos bør evalueres. Har opprettelsen av gruppen hatt positiv innvirkning på politiets behandling av voldtektssaker? 
 15. Det må sikres at det er en familievoldskoordinator i full stilling i hvert politidistrikt.
 16. Det må opprettes egne team på seksuelle overgrep i alle politidistrikter.
 17. Handlingsplanen må ha et særlig perspektiv på ulike typer diskrimineringsgrunnlag, for også å omfatte sårbare grupper.
 18. Regjeringen må påse at dommeravhør og andre avhør av personer med nedsatt funksjonsevne tilrettelegges.
 19. Voldtektsutvalgets forslag om at det bør innføres formelle krav til etterforskere som skal foreta sentrale avhør i voldtektssaker bør gjennomføres.
 20. Handlingsplanen bør ha som mål å tilrettelegge slik at domstolsbehandlingen oppleves som mindre belastende for voldtatte.
 21. Ombudet viser til Amnestys innspill til handlingsplanen om lovfesting av overgrepsmottak, kvalitetssikring av overgrepsmottak og kostnadsfri psykologhjelp. Ombudet støtter disse innspillene.