Høring "Politikk for likestilling"

I går sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet sin høringsuttalelse på NOU 2012:15 “Politikk for likestilling”. Ombudet støtter i all hovedsak forslagene til Likestillingsutvalget, og krever at regjeringen følger opp med et stort løft for likestilling.

- Likestillingsutvalget har gjort to viktige ting. De har dokumentert store likestillingsutfordringer som regjeringen må gjøre noe med, samtidig som de har gitt dem verktøyene som svarer på utfordringene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Nå gjenstår det å se om barne-, likestillings-, og diskrimineringsminister Inga Marte Thorkildsen og statsminister Jens Stoltenberg følger opp. Jeg forventer et krafttak for likestilling. Vi kan ikke slå oss til ro med den alvorlige diagnosen fra Likestillingsutvalget, sier Ørstavik.

Seksuell trakassering

I “Politikk for likestilling” foreslår Likestillingsutvalget tiltak på en rekke områder. Ombudet støtter i all hovedsak utvalgets forslag, og er enig i utvalgets vektlegging av utdanning som en viktig arena for å bekjempe kjønnsstereotypier og påvirke yrkesvalg.

- I høringen fremhever vi forslaget om et landsomfattende program mot seksuell trakassering. Tiltak for å endre holdninger og stereotypier blant unge er avgjørende for å skape et mer likestilt samfunn, sier Ørstavik.

Trepartsavtale for likestilling

Ørstavik trekker også frem forslaget om en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.

- Arbeidslivet er en viktig arena for å sørge for likestilling, og også en av de arenaene der vi får flest henvendelser om diskriminering. Vi støtter forslaget om trepartsavtale. For at likestilling i arbeidslivet skal bli en realitet, må arbeidslivets parter jobbe aktivt med det, sier Ørstavik.

Politikk og struktur

Ørstavik understreker at “Politikk for likestilling” må sees i sammenheng med NOU 2011:18 “Struktur for likestilling” – Likestillingsutvalgets første utredning.

Det er et stort behov for tydelig ansvar og gjennomføringsevne i liketillingsarbeidet i Norge. Det er nødvendig å se strukturen for myndighetenes likestillingsarbeid som en forutsetning for utformingen og gjennomføringen av likestillingspolitikken.

- Omfattende tiltak og programmer må til for å rokke ved etablerte strukturer som hindrer likestilling i praksis. Tiltakene i de to utredningene kan sammen gi likestillingsarbeidet den kraften som er nødvendig for å komme videre på veien mot et mer likestilt samfunn, sier Ørstavik.

Les LDOs høringsuttalelse “Politikk for likestilling”.