Lovfest tilbud om overgrepsmottak

Nordlandsforskning lanserte nylig en evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge. Der kommer det frem at tilbudet varierer i stor grad fra landsdel til landsdel, og at tilbudet mange steder er for dårlig. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om at regjeringen lovfester tilbud om overgrepsmottak .

 - Rapporten viser at det er tilfeldighetene som råder på dette området, som det dessverre gjør på mange likestillingsområder.

 Noen er så heldige at de bor i en landsdel der de får et godt tilbud dersom de har vært utsatt for voldtekt eller vold fra en av sine nærmeste. Andre i samme situasjon får et dårlig tilbud fordi de bor et annet sted. Det må vi gjøre noe med, sier Ørstavik.  

Ombudet ønsker en lovfesting av overgrepsmottak.

- Vi trenger en nasjonal standard for hvordan overgrepsofre skal ivaretas. En lovfesting vil bidra til at voldsutsatt får nødvendig hjelp og oppfølging, og sikre nødvendig kvalitet i det rettsmedisinske arbeidet. Det vil også sikre et likeverdig tilbud over hele landet, sier Ørstavik.

Overgrepsmottakene skal være et tilbud om akutthjelp og oppfølging av voksne personer utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Mottakene skal gi medisinsk undersøkelse, psykososial støtte, oppfølging og rettsmedisinsk undersøkelse og sporsikring.

I evalueringsrapporten kommer det frem at mangel på ressurser, dårlig samarbeid og koordinering gjør at tilbudet ikke er godt nok for de som har vært utsatt for overgrep. Det kommer også frem i rapporten av flere av overgrepsmottakene ikke har nødvendig kapasitet og kunnskap til å hjelpe folk som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.  

- Slik kan vi ikke ha det. Voldtekt og vold i nære relasjoner er et stort problem i Norge. Regjeringen må sørge for et godt, landsdekkende tilbud, avslutter Ørstavik.

Ombudet spilte inn kravet om lovfesting til Handlingsplanen mot voldtekt. I Politikk for likestilling følger Likestillingsutvalget opp denne anbefalingen.