Dødelig vold mot kvinner kan forhindres

Forebygging av dødelig vold i nære relasjoner er tema for en kampanje Krisesentersekretariatet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer senere i høst.

I forarbeidet med kampanjen inviterte Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet en rekke eksperter til å komme med faglige innspill til innhold og tiltak.

Blant bidragsyterne var Stiftelsen Tryggare Sverige. De har etablert en uavhengig ekspertgruppe som ser på saken til den enkelte drepte kvinne i Sverige.

I Sverige dreper nåværende eller forhenværende ektefelle eller samboer i gjennomsnitt mellom 13 og 20 kvinner i året.

− Vi identifiserer brister i offentlige aktørers handlemåter, og kommer med forslag til bedre håndtering, sier sikkerhetsekspert Peter Strandell.

De svenske erfaringene med havariutredninger av partnerdrap sto sentralt i fagmøtet.

Lære av Sverige

Dødelig vold mot kvinner i nære relasjoner omfatter mord, drap og mishandling med dødelig utfall. Både det norske og det svenske politiet bruker risikovurderingssystemet SARA for å forebygge mot dødelig vold. I Sverige har også sosialtjenesten et eget risikovurderingsverktøy, FREDA), samt at ansatte tilbys kurs i SARA.

I motsetning til Norge, gjennomfører både Sosialstyrelsen og den uavhengige Stiftelsen Tryggare Sverige hver sine havariutredninger.

– Vi ville gjennomføre en mer konkret havariutredning enn Sosialstyrelsen sin, som vi syntes ble altfor generell. Vi ser konkret på hvordan ulike myndigheter som politiet, sosialtjenesten, helsevesenet med flere handler for å hjelpe, støtte og beskytte den utsatte kvinnen, og hennes barn dersom hun har det, forklarer Peter Strandell.

I den siste kartleggingen til havarigruppen til Tryggare Sverige, ble 30 tilfeller av dødelig kjønnsbasert vold i nære relasjoner i perioden 2012-2012 kartlagt. Resultatene viser at en betydelig andel av den dødelige volden hadde vært mulig å forhindre.

– Etter vår vurdering fantes det forutsetninger for at ulike myndigheter kunnet handlet annerledes og mer profesjonelt i over halvparten av tilfellene (63 prosent), hvilket kunne ha forhindret det inntrufne, sier Strandell.

Angela Beausang, tidligere leder for det svenske sekretariatet for krisesentre, vektla viktigheten av at offentlige ansatte tørr å spørre kvinnene om de er i fare.

– Det handler om liv og død. Det er et under at ikke flere blir drept, sier hun, etter å ha vært med på utredningene av det alvorligste tegnet på at det svenske samfunnet og rettsvesenet mislykkes å beskytte kvinner mot vold i nære relasjoner.

Sammen med leder i Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl, krever Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik havariutredninger også i Norge. Målet er å forhindre mord, drap og mishandling med dødelig utfall.

– Alle midler må være utprøvd før vi kan si at vi har gjort vårt beste for å forhindre dødelig vold mot kvinner i nære relasjoner, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Krisesentersekretariatet har, med LDO som faglig samarbeidspartner, fått innvilget tilskuddsmidler til denne kampanjen fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen, som skal bidra til å forebygge mot dødelig vold i nære relasjoner, går fra 25. november til 10. desember 2015.

Les mer om prosjektet i Sverige.