Bekymret for utsatte grupper

Finansminister Siv Jensen kaller statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag for godt og trygt. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik advarer: - Jeg er redd dette statsbudsjettet vil gjøre hverdagen hardere og mer utrygg for grupper som er særlig utsatt for diskriminering.

Ombudet er bekymret for at regjeringen svekker velferdsordningene, og at dette vil kunne ramme utsatte grupper hardere enn resten av befolkningen.

Det blir dyrere å gå til lege, og regjeringen kutter sykelønnen for de som tjener under 1G.

- De økte inntektskravene er det mange som har reagert på i dette forslaget i dag, og jeg deler bekymringen om at mange deltidsarbeidende kvinner vil miste lønn ved sykdom, sier Ørstavik

Krav om høyere lønn for å få foreldrepenger

Regjeringen innfører også høyere inntektskrav for å kunne få foreldrepenger, når de øker opptjeningskravet fra ½ G til 1 G.

- Dette skaper forskjeller foreldre i mellom, og rammer de som har lavest inntekt, sier Ørstavik.

Regjeringen innfører også standardisering av barnetillegget i uføretrygdordningen.

Ombudet frykter at endringen vil kunne medføre dårligere levekår for personer med nedsatt funksjonsevne som er uføretrygdede, og øke fattigdomsutsatthet blant barn.

Hvor ble det av satsningene?

Regjeringen har varslet en offensiv på noen sentrale likestillingsområder, som vold mot kvinner, arbeid mot hatefulle ytringer og universell utforming.

- Dette er viktige politikkområder for å fremme rettighetene til diskriminerte grupper, og jeg er opptatt av at regjeringen følger opp lovnadene med penger og praktisk politikk. Hittil ser det ut som regjeringen har valgt status quo, og ingen ytterligere løft på disse områdene, sier Ørstavik.

- Det er for eksempel behov for ressurser for at offentlige myndigheter kan yte likeverdig tjenester til voldsutsatte kvinner. Dette hadde jeg forventet at regjeringen skulle gjøre noe med i dette budsjettet.

Ørstavik etterlyser også en aktiv politikk og friske midler til likestilling i arbeidslivet.

- Å satse på likestilling betyr å investere i likestilling. Vi trenger mer forebyggende arbeid mot diskriminering på jobben. Det må regjeringen tilrettelegge for, sier Ørstavik.