Frokostmøte om CERD

CERD 2018: Oss og dem?

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm trekker blant annet frem at et hardere ytringsklima og sosial ulikhet kan føre til polarisering og marginalisering når hun i dag presenterer ombudets tilsynsrapport til FNs rasediskrimineringskomité og overrekker den til Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

- I Norge som ellers i Europa, ser vi en utbredt skepsis til muslimer, og det er det all grunn til å være oppmerksom på. Dette kommer til uttrykk ikke minst i kommentarfelt og i sosiale medier, og handler ofte om negative generaliseringer i form av fordommer. Jeg er bekymret for hva dette gjør med særlig unge muslimer, og jeg etterlyser tydelige politikere som aktivt motarbeider den negative utviklingen i holdninger og ytringer, sier Bjurstrøm.

- Fordomsfulle og hatefulle holdninger og ytringer skaper et bilde av «oss» og «dem» som splitter befolkningen og setter grupper opp mot hverandre. Sosial ulikhet kan også skape sosial uro ved at grupper kan oppleve at de konkurrerer om knappe goder, tro at noen urettmessig får mer enn andre, eller at noen får tilgang til velferdsgoder uten å ha gjort seg «fortjent» til det. I andre europeiske land ser vi dette sterkere, men vi ser også noen tegn til dette i Norge i dag, fortsetter Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har et lovpålagt mandat til å føre tilsyn med statens oppfyllelse av FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, og skal bidra til å sikre at alle i Norge får oppfylt sine menneskerettigheter uten diskriminering, ekskludering eller mangel på inkludering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Ombudet utvikler en egen tilsynsrapport til FN hvert fjerde år.

I tillegg til kapitler om hatytringer og hatkriminalitet, skole og utdanning, arbeid og kvalifisering, tar ombudets tilsynsrapport for seg kjønnsbasert vold, og vold i samiske samfunn.

- Jeg ser en svikt i hjelpeapparatet når det gjelder samer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Hjelpetjenestene mangler nødvendig kulturkompetanse, og det er en mangel på språklig tilrettelegging som svekker forebyggingen og hjelpen til de som blir utsatt, sier Bjurstrøm.

Utfordringene i den samiske befolkningen er også tema når ombudet onsdag 24. oktober møter Justiskomitèen på Stortinget i deres høringsrunde om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

- Jeg tar til orde for en handlingsplan som må sørge for en langt bedre og mer helhetlig innsats mot vold og for voldsutsatte i den samiske befolkningen, sier Bjurstrøm.

Allerede den 5. og 6. desember i år vil FNs ekspertkomité for konvensjonen gå gjennom statens egen rapportering, ombudets rapportering og rapportering fra Sametinget og sivilt samfunn for så å eksaminere den norske regjeringen om deres arbeid med å følge opp forpliktelsene i konvensjonen.

 

 

PDF-versjon av CERD-rapporten her

PDF-versjon av CERD-rapporten her

PDF av Likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms innlegg ved presentasjon av CERD-rapporten 24. oktober 2018 

PDF av Likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms innlegg ved presentasjon av CERD-rapporten 24. oktober 2018