Ombud Hanne Bjurstrøm intervjues av NRK foran et fengselsbygg

Norske fengsler diskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler. 

−Vi ser en tydelig tendens til at det er kvinner og minoriteters rettigheter som nedprioriteres i fengselshverdagen. Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Funnene i rapporten

Blant funnene er at kvinner oftere sitter isolert, og soner med strengere restriksjoner enn menn. Kvinner stenges også ute fra rehabiliteringstilbud som rusmestring og arbeidstrening, og risikerer trakassering. Selv toalettbesøk om natten viser seg umulig noen steder.

Også homofile og transpersoner risikerer trakassering. Bevegelseshemmede isoleres på grunn av gamle og upraktiske bygg, og utelukkes fra fellesskapet. Psykisk syke får lite eller ingen behandling. Ikke-norsk-språklig innsatte mangler tolk. Videre er det vanskelig med kontakt med andre tros- og livssynssamfunn enn Den norske kirke.

− Dette har myndighetene visst lenge. Strakstiltak må på plass for å sikre at alle innsatte får sine mest grunnleggende rettigheter ivaretatt. Det er forutsetningen for sjansen til et verdig liv både når de sitter inne, og når de slipper ut, sier Bjurstrøm.

Anbefalinger til myndighetene

Rapporten inkluderer konkrete anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å fremme likeverdige soningsforhold i fengslene.

− Det viktigste å få plass først, er at alle nyankomne innsatte får en skikkelig innkomstsamtale på et språk de forstår. De må få muligheten til å skjønne hvordan fengselet fungerer med rutiner, regler og muligheter, sier Bjurstrøm.

− Og det må det bli slutt på at kvinner og menn soner sammen. Det har vist seg umulig å kombinere ivaretakelsen av kvinnelige innsattes trygghet, med tilgang til de samme mulighetene som menn. Kvinner nedprioriteres fordi det krever ekstra bemanning å tilby det samme til en liten gruppe som til den største gruppen bestående av menn, legger Bjurstrøm til.

Etter soning

Blant fengslenes viktigste oppgaver er å gjøre de innsatte i stand til å klare seg godt i samfunnet når dommen en ferdig sonet.

− Utsatte gruppers uakseptable forhold gjør dem i praksis mindre rustet til å bli integrert i samfunnet. Det taper alle på, sier Bjurstrøm.

− Jeg vil i min ombudsperiode arbeide målrettet for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik at vi får realisert intensjonen om likeverdige soningsforhold i norske fengsler, avslutter hun.

Denne rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner.

Rapporten kan leses her: «Innsatt og uttsatt - rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel.»