Hijab-nekt er lovstridig

Sykehjemmet som vil nekte ansatte å bruke hijab, bryter loven, konkluderer likestillings- og diskrimineringsombudet.

-Det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

I september fastslo styret i Blidensol sykehjem i Stavanger at ansatte ikke kan bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinasjerf.

En ansatt klaget inn saken til likestillings- og diskrimineringsombudet, og har nå fått medhold.

- Bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern. Vedtaket fra sykehjemmet er i strid med diskrimineringsloven, påpeker Bjurstrøm.

Ikke saklige grunner

Styret hevder i sin redegjørelse til ombudet at bruk av hijab blant annet kan skape utrygghet og frykt hos eldre mennesker og demenspasienter.

Ombudet mener at de heller ikke har mottatt opplysninger som underbygger at bruken av hijab er forstyrrende for pasientene.

 -Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i selg selv til å kunne forby hijab, Sier Bjurstrøm.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet i sin uttalelse.

-Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende, påpeker Bjurstrøm.

Ombudets uttalelse kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Les hele ombudets uttalelse her.