Alle arbeidsgivere må redegjøre for likestilling. Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledning (PDF) for bedre likestillingsredegjørelser er en hjelp til kommunene i det praktiske likestillingsarbeidet.

Alle arbeidsgivere må redegjøre for likestilling i årsrapporten. Kommunenes redegjørelsesplikt følger av likestillingsloven § 1 a tredje ledd:

  • «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven».

Redegjørelsesplikten er todelt. Kommunene må for det første redegjøre for tilstanden når det gjelder likestilling blant de ansatte i kommunen. I tillegg må det redegjøres for iverksatte og planlagte likestillingstiltak. Denne veiledningen gir råd og praktiske eksempler på begge deler.