Likestillings- og diskrimineringsloven ved foreldretvist

Ombudet kan kun gi veiledning om diskrimineringsreglenes betydning i foreldretvistsaker. Diskrimineringslovverket gjelder i alle fasene av en foreldretvistsak, både i en meklingssituasjon og i en rettssak. Under beskriver vi litt nærmere hvilken betydning lovverket kan ha i de ulike fasene, samt en oversikt over aktuelle instanser du kan kontakte for råd og veiledning.

 

Mekling

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder ved utenrettslig mekling, for eksempel mekling på et familievernkontor. Dersom de profesjonelle aktørene, som for eksempel meklere og sakkyndige, behandler kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn, kan det være diskriminerende. Hvis du har opplevd dette, kan du klage til Diskrimineringsnemnda. Det er ikke tilstrekkelig med en påstand om forskjellsbehandling for at nemnda skal kunne ta stilling til om det er skjedd diskriminering. Den som mener seg diskriminert, må kunne vise til konkrete forhold som har hatt betydning for utfallet i saken. Nemnda kan ikke overprøve eller sette til side en avtale som inngås mellom partene.

 

I rettssalen

Likestillings- og diskrimineringsloven gjelder også for aktører i rettssaker, men Diskrimineringsnemnda kan ikke håndheve loven i en slik sammenheng. Nemnda har ikke myndighet til å vurdere om rettsavgjørelser bygger på diskriminerende forhold. Hvis du er uenig i resultatet i retten, må du anke dommen til neste rettsinstans. Hvis du mener at dommeren har opptrådt diskriminerende, må du klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Disse kan gi råd

  • Familievernkontorer

Familievernet har et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorene skal hjelpe foreldrene med å komme frem til avtaler om barna etter samlivsbrudd, og tilbyr inntil syv timer gratis mekling. De kan blant annet bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene om barna.

 

  • Reform

Reform er et ressurssenter for menn som gir råd og veiledning blant annet om samlivsbrudd og foreldretvister.

 

  • PP-tjenesten og BUP

I forbindelse med et samlivsbrudd kan barn få større eller mindre problemer. PP-tjenesten eller barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan bidra med hjelp i form av behandling, råd og veiledning knyttet til psykisk helse, lærevansker og atferdsproblemer.

 

  • Barnevernet

Foreldre som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon i forbindelse med samlivsbrudd, kan få råd, veiledning og hjelpetiltak hos barnevernet.

 

  • Advokat

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å kontakte advokat for å få hjelp i juridiske spørsmål ved samlivsbrudd og foreldretvister.

 

  • Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp omfatter for det første fritt rettsråd. Det vil si at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak, dersom du har lave inntekter.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Høringssvar

Her er ombudets svar på høring om endringer i barneloven, fra 2021.

Ombudets standpunkt

Ombudets mål er at kvinner og menn skal oppnå reell likestilling på området foreldreskap og omsorg. 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.