Kommunale tjenestetilbud

Formålet med tilretteleggingsplikten er å sikre alle like muligheter. For å få til dette må det kommunale tjenestetilbudet tilpasse sitt tilbud til den enkeltes behov. Personen som trenger tilrettelegging må samtidig medvirke, slik at kommunen kan tilrettelegge på en best mulig måte. Tilretteleggingen kan både være organisatorisk og fysisk, for eksempel tilpasset arbeidstid, tilpassede arbeidsoppgaver, fjerning av dørterskler eller installering av heis.

 

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering

Det skal svært mye til for at det offentlige kan la være å tilrettelegge for deg. Hvis tilrettelegging er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, har de ikke plikt til å tilrettelegge. Det skal imidlertid mye til for at noe skal anses som en uforholdsmessig byrde. Hvis virksomheten har veldig dårlig økonomi, tilretteleggingstiltaket er svært dyrt, eller tilretteleggingen ikke vil komme andre til gode, kan det etter en konkret vurdering anses som en uforholdsmessig byrde for virksomheten. 

Hva kan du gjøre ved manglende tilrettelegging

Du kan prøve å løse saken ved å gå i dialog med det kommunale eller offentlige tjenestetilbudet.  Du kan gjøre dette på egen hånd eller med bistand fra for eksempel en interesseorganisasjon. Det er viktig at du samler informasjon om saken din, som for eksempel e-poster, tekstmeldinger eller utsagn fra vitner. 

Gi beskjed om dine behov

Alle som bruker offentlige tjenester har selv ansvar for å si ifra om sine behov, slik at de som gir tjenester kan sikre et likeverdig og tilrettelagt tilbud. Det kan være lurt å ha med en skriftlig uttalelse fra din fastlege eller en spesialist om din situasjon og dine behov, dersom du har en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger tilrettelegging. 

Klage på manglende tilpasning

Dersom du har sagt ifra om dine behov, men tjenestetilbudet ikke har forsøkt å tilrettelegge for deg, kan du sende en klage til det offentlige tjenestetilbudet. 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Helse- og omsorgstjenesteloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.