Retten til egnet individuell tilrettelegging 

Formålet med retten til egnet individuell tilrettelegging er å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter for alle. Hvis en elev eller student har behov for individuell tilrettelegging, skal derfor lærestedet ta utgangspunkt i behovene til eleven eller studenten, og forsøke å tilrettelegge deretter. Skolen kan for eksempel tilpasse undervisningsopplegget, eksamen eller læremidler, eller gi eleven fritak for visse fag, slik at behovene til eleven med tilretteleggingsbehov blir ivaretatt. 

Barn i kommunale barnehager har også rett til egnet individuell tilrettelegging. Man må ta utgangspunkt i det enkelte barnets behov ved valg av tilretteleggingstiltak. 

Retten til individuell tilrettelegging gjelder så fremt tilretteleggingen ikke innebærer en «uforholdsmessig byrde» for barnehagen eller skolen. Det skal en del til før noe anses som en "uforholdsmessig byrde". I vurderingen kan man blant annet ta hensyn til kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Både barnehager og skoler skal også være universelt utformet, slik at de er tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsevne. Les mer om universell utforming på lenken under.

 

Gi beskjed om dine behov

Dersom du har behov for tilrettelegging, må du eller dine pårørende si ifra til barnehagen/skolen/utdanningsinstitusjonen om dine forutsetninger og behov. Du må sørge for at de som skal tilrettelegge får de opplysningene de trenger for å sikre deg et likeverdig tilbud. Dette kan for eksempel være gjennom en skriftlig uttalelse fra din fastlege eller spesialist om dine behov.

 

Klage til lærestedet

Dersom du har gitt beskjed om dine behov til barnehagen,skolen eller utdanningsinstitusjonen, men ikke får tilrettelegging, kan du først forsøke å klage direkte til den som er leder på lærestedet.

 

Klage til skole og fylkesmannen

Dersom du ikke er fornøyd med lærestedets håndtering av ditt behov for tilrettelegging, kan du klage til kommunen, fylkesmannen eller tilhørende klageorgan. Hvis du er misfornøyd med hvordan kommunen, fylkesmannen eller klageorganet vurderer saken din, kan du ta kontakt med ombudet for videre veiledning. 

 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere fra saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.