For lav lønn

Det at du tjener mindre enn kollegaene dine eller andre som du sammenligner deg med, betyr ikke nødvendigvis at du blir diskriminert. Det kan for eksempel skyldes at dere presterer ulikt eller har ulike kvalifikasjoner. I slike tilfeller er det tillatt å lønne ulikt.

Med lønn menes også andre goder som du mottar fra arbeidsgiver, for eksempel bonuser, telefon, firmabil eller bilgodtgjørelse.

 

Likelønn

Kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Å lønne kvinner og menn ulikt på grunn av kjønn, er diskriminering i strid med loven.

Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner som for menn. Det innebærer at arbeidsgiveren må bruke de samme prinsippene for fastsettingen av lønn for begge kjønn. Det vil for eksempel være i strid med loven dersom kvinner har fastlønn og menn har resultatlønn.

 

Opplysningsplikt om lønn

En arbeidstaker som mener seg diskriminert når det gjelder lønn, kan be om at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriterier for fastsettelsen av lønnen til den eller de arbeidstakeren sammenligner seg med. På denne måten kan det bli lettere å vurdere om ulikheter i lønn er begrunnet i saklige forhold, eller om lønnsforskjellene faktisk skyldes kjønn.

Den som mottar opplysninger om lønn i en slik sammenheng har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. 

I første omgang bør du snakke med arbeidsgiveren din og be om en begrunnelse eller forklaring på det du mener kan være diskriminering eller trakassering. Forsøk å skape dialog om dine utfordringer og om forskjellsbehandlingen du mener du blir utsatt for. 

Ofte kan det lønne seg å ha støtte fra en annen person på arbeidsplassen hvis du skal ta opp en sak med arbeidsgiver. Vi anbefaler derfor å ta opp saken med tillitsvalgt eller verneombud på arbeidsplassen. 

Det er flere som yter gratis juridisk bistand i tillegg til fagforeninger:

Det er viktig at du samler informasjon som beviser en eventuell forskjellsbehandling. Det kan være e-poster, SMS-er, referater fra møter eller ved å sørge for å ha vitner. 

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.