Modul 1: Diskrimineringsrett for viderekomne

Dato/tid: Tirsdag 22. okober kl. 09.00 – 12.00

LDO har i flere år hatt et grunnkurs i diskrimineringsrett. Nå tar vi kurset et steg videre og arrangerer 'Diskrimineringsrett for viderekomne'.

Kort om kurset

Målet med kurset er å gi deltakerne en grundig gjennomgang av diskrimineringslovverket, og de viktigste virkemidlene for å jobbe for likestilling og mot diskriminering. 

Kurset setter diskrimineringslovverket inn i en helhetlig arbeidsrettslig ramme, og fokuserer på de områdene hvor diskrimineringslovverket gir den sterkeste reguleringen av arbeidsgivers plikter og ansattes rettigheter.

Kursmodulen inneholder

  • Religion – med særlig vekt på tilrettelegging for religiøs utfoldelse i arbeidslivet – håndhilsesaken lovens § 6, 7, 8 og 9 (forbud mot diskriminering, unntak og Diskrimineringsnemndas tolkning av dette). Hvilke betydning religionsutøvelse har i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og under arbeidsforhold.
  • Graviditet- spesifikt permisjon og lønn, ammefri og retten til å komme tilbake til samme eller tilsvarende stilling. Med vekt på likestillings- og diskrimineringsloven §§ 6, 10 og 32.
  • Positiv særbehandling – med vekt på skillet mellom når noe er positiv særbehandling § 11 eller saken reiser spørsmål om lovlig unntak fra diskrimineringsforbudet etter § 9.

Læringsmål

Målet er at deltakerne skal få en mer inngående forståelse av kompliserte problemstillinger innenfor religion, graviditetsdiskriminering og forholdet mellom positiv særbehandling og direkte diskriminering som gjelder unntak fra diskriminering/kvalifikasjonskrav.

Målgruppe

  • jurister eller andre som har grunnleggende kunnskap om diskrimineringsrett, særlig HR-ansatte, ledere og tillitsvalgte eller andre som jobber med arbeidsrettslige problemstillinger
  • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner som har et ansvar for opplæring av egne medlemmer

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019