Modul 2: Aktivitets- og redegjørelsesplikten i arbeidslivet

 • Dato/tid: Tirsdag 22. oktober kl. 12.30 – 15.30

Er det noe på din arbeidsplass som gjør at småbarnsforeldre, etniske minoriteter eller personer med nedsatt funksjonsevne får dårligere muligheter til å prestere godt? Det kan du gjøre noe med, og Aktivitets- og redegjørelsesplikten kan være svaret!

NB! Dette kurset omhandler kun arbeidsgivers plikter ihht. ARP-bestemmelsen, ikke pliktene offentlige myndigheter har som tjenesteyter.

Kort om kurset

Stortinget har besluttet at aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven skal styrkes fra og med 1. januar 2020. 

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgivere med over 50 ansatte (eller 20 ansatte hvis en av arbeidslivets parter ønsker det) skal jobbe etter en konkret arbeidsmetode for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette gjelder for alle diskrimineringsgrunnlag; kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Redegjørelsesplikten innebærer at det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. I tillegg skal arbeidsgivere redegjøre for hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Kursmodulen inneholder

 • en bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med å fremme likestilling 
 • en innføring i aktivitets- og redegjørelsesplikten etter Likestillings- og diskrimineringslovens §§ 26 bokstav a og b
 • aktuelle problemstillinger som oppstår ved ansettelse, kombinasjon av arbeid og omsorg, og i tilrettelegging.
 • refleksjonsøvelser og erfaringsdeling
 • praktiske tips til god og effektiv arbeidsmetodikk
 • gode eksempler fra arbeidsgivere som har lykkes 
 • LDOs rolle i veilednings- og oppfølgingsarbeidet

Læringsmål

 • god kunnskap om lovpålagte forpliktelser
 • god forståelse av arbeidsmetodikken som er skissert i loven
 • tips til verktøy og metoder for å drive et effektivt likestillingsarbeid på arbeidsplassen
 • motivasjon til å igangsette arbeidet

Målgruppe

 • Arbeidsgivere
 • Styreledere
 • HR-personell
 • Tillitsvalgte
 • Ansatte i arbeidslivets organisasjoner 

 

Til påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist - mandag 14. oktober 2019