Vold og trakassering

Vold og trakassering krenker grunnleggende menneskerettigheter. Alle mennesker har rett til å bli respektert og til å føle seg trygge uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuelle orientering, funksjonsevne og/eller alder.

Vold og trakassering der overgripers motiv er knyttet til forståelse av eget og offerets kjønn, etnisitet eller andre diskrimineringsgrunnlag, er straffbare handlinger som skal etterforskes, påtales og pådømmes på lik linje med andre straffbare forhold.

Mennesker som utsettes for slik vold og trakassering, skal tilbys forsvarlig bistand og beskyttelse av myndighetene.

I tillegg skal vold og trakassering hvor mangel på likestilling er en synlig eller underliggende årsak, forebygges aktivt. For eksempel skal Norge ha en effektiv, helhetlig og koordinert nasjonal politikk med alle relevante tiltak som kan forebygge og bekjempe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Internasjonale og nasjonale forpliktelser

Norges plikt til å forebygge og bekjempe vold og trakassering i et likestillingsperspektiv, er blant annet gitt av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. LDO fører tilsyn med at norske myndigheter gjennomfører sine konvensjonsforpliktelser.

Utenfor FN-systemet er det de såkalte Yogyakarta-prinsippene, som anerkjenner staters ansvar for å bekjempe vold knyttet til offerets seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

I tillegg til konvensjonsforpliktelser, har offentlige myndigheter etter likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, plikt til å fremme likestilling aktivt, målrettet og systematisk. Retten til frihet fra vold i et likestillingsperspektiv kan inkluderes i denne plikten.

LDOs arbeid

Likestillings- og diskrimineringsombudet arbeider på et generelt grunnlag for å realisere retten til frihet fra vold og trakassering knyttet til ulike enkeltstående eller flere kryssende grunnlag for diskriminering. Når det er hensiktsmessig, arbeider vi for en felles og flerdimensjonal likestillingstilnærming. Ombudet arbeider videre med et flerdimensjonalt perspektiv ut ifra de enkeltstående grunnlagene.