Alle henvendelser

Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk over 15 000 henvendelser i perioden 2007 til 2015.

Henvendelser etter diskrimineringsgrunnlag

De aller fleste som kontakter ombudet har spørsmål knyttet til diskriminering på grunn av kjønn, og særlig diskriminering i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Våren 2015 kjørte vi en stor kampanje med dette som tema. Det kan være en av årsakene til økningen i denne sakstypen.

Etter at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble innført i 2009, gjelder mange av sakene diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det kan være fra personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kommer seg til legen fordi legekontoret mangler heis, eller det kan være en blind student som ikke får tilrettelagt eksamen.

Saker som gjelder spørsmål om diskriminering på grunn av etnisitet er den tredje største kategorien. Eksempler på spørsmål er trakassering på arbeidsplassen, språkkrav i arbeidslivet eller spørsmål om offentlige ytelser.

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk fikk et eksplisitt vern i egen lov 1. januar 2014. Det har foreløpig ikke vært så mange henvendelser om disse diskrimineringsgrunnlagene. Enkelte av sakene reiser likevel viktige prinsipielle spørsmål.

Alle henvendelser etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall

Alle henvendelser Grunnlag
Tabell: Alle henvendelser etter diskrimineringsgrunnlag 2007-2015. Antall
Diskrimineringsgrunnlag200720082009201020112012201320142015  Total
Kjønn

687

612

580

541

537

558

443

460

643

5 061

Nedsatt funksjonsevne

64

101

669

509

549

454

437

447

453

3 683

Etnisitet mv. (inkl språk)

246

268

281

247

283

283

268

276

286

2 438

Alder

69

102

77

86

86

111

138

135

110

914

Religion

32

31

34

24

33

35

31

41

61

258

Seksuell orientering

19

18

22

15

16

18

24

31

16

179

Kjønnsidentitet og -uttrykk              

32

29

61

Annet

189

264

249

235

230

247

270

298

376

2 368

Total

1 306

1 396

1 912

1 657

1 744

1 706

1 611

1 721

1974

15 027

Henvendelser etter samfunnsområde

Når det gjelder hvor i samfunnet diskriminering skjer, har de aller fleste som kontakter ombudet spørsmål om diskriminering i arbeidslivet. Mange av disse spørsmålene gjelder rekruttering, og er fra personer som har opplevd å bli forbigått i en ansettelsesprosess. Den nest største andelen saker handler om privat og offentlig vare- og tjenesteyting. En stor del av disse henvendelsene gjelder spørsmål om manglende universell utforming. Universell utforming handler om generell tilgjengelighet til virksomheter, slik som trappefri adgang, markering av store glassflater, teleslynger, og så videre.

Alle henvendelser etter samfunnsområde 2007-2015. Antall

Alle henvendelser samfunnsområde
Tabell: Alle henvendelser etter samfunnsområde 2007-2014. Antall
Samfunnsområde200720082009201020112012201320142015Total
Arbeidsliv

668

647

632

674

716

782

725

851

942

6 637

Varer og tjenester

110

115

377

318

364

292

270

255

322

2 423

Offentlig forvaltning

192

136

162

124

189

218

217

181

202

1 621

Utdanning

39

56

109

102

89

99

82

116

136

828

Bolig

13

26

40

43

53

61

52

52

63

403

Politi, rettsvesen mv.

40

34

41

28

25

28

41

43

49

329

Annet

244

382

551

368

308

226

224

223

260

2 786

Total

1 306

1 396

1 912

1 657

1 744

1 706

1 611

1 721

1974

15 027