Diskriminering på boligmarkedet

Mange opplever stengte dører til boligmarkedet.– Vi ønsker at flere klager til oss når de opplever diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vi får en rekke henvendelser fra personer som blir nektet å leie bolig på grunn av for eksempel hudfarge. Mange har fått avslag igjen og igjen. Det er slike fordommer som gjør at vi støter noen grupper ut av samfunnet, sier Ørstavik.

Dette sier loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) håndhever ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene, inkludert husleieloven.

Husleieloven sier at ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

Unntatt er hvis det dreier seg om å dele leilighet med utleier, for eksempel et studentkollektiv der man har felles inngang, bad og kjøkken. Dette regnes det som et ”rent personlig forhold”.

Ørstavik håper flere vil henvende seg til LDO hvis de opplever diskriminering.

- Det er veldig viktig at flere som føler seg forskjellsbehandlet på boligmarkedet sier i fra til oss, sier hun.

Dette sier statistikken

  • En av fem ikke-vestlige innvandrere har opplevd diskriminering på boligmarkedet (Tronstad 2008).
  • Mer en 40 prosent av somaliere har opplevd diskriminering på boligmarkedet (Tronstad 2008).
  • Innvandrere med afrikansk og asiatisk bakgrunn betaler høyere husleie enn personer uten innvandrerbakgrunn (Beatty & Sommervoll 2008).
  • Leiemarkedet har sorteringsmekanismer som bidrar til at grupper med ulik etnisk bakgrunn slipper til i forskjellige deler av leiemarkedet (Søholt og Astrup 2009).
  • Det er særlig leietakere med bakgrunn fra Somalia og Irak som opplever relativt mye diskriminering (SSB 2006).
  • Mange leietakere med somalisk og irakisk bakgrunn opplever at leieboligene de har råd til ikke passer til husholdstørrelsen (SSB 2006).
  • Også de somaliere og irakere med som er i arbeid og er økonomisk selvstendige, opplever at det blir antatt å være upålitelige leietakere (SSB 2006).